LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Universitetslektor i prestasjonsforberedelse

Søknadsfrist: 19.03.2023

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 800 studenter og 235 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Om stillingen

Stillingens omfang og fagområde

Norges musikkhøgskole søker en erfaren og engasjert person til undervisning av bachelorstudenter i prestasjonsforberedelse. Undervisningen gis til alle studenter som har utøving i bachelorgraden, uansett sjangerfordypning. Emnene er en del av Musikkhøgskolens profesjonsforberedende emnegruppe, og inngår også i skolens tilbud innenfor musikerhelse.

Stillingen er en 20 prosent fast stilling.

Den som ansettes, vil være en del av NMHs musikerhelseteam.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning i to relativt små emner: PROF10 Musikerhelse, motivasjon og øving og PROF11 Scenisk bevissthet, hver på 2 studiepoeng. Rundt 120 studenter, 60 i henholdsvis 1. og 2. studieår, følger emnene, som gis i grupper på ca. 12-16 studenter. Undervisningen skal gi en introduksjon til temaer som motivasjon, strukturering av eget arbeid (øving), ivaretakelse av egen mental og fysisk helse, identitet knyttet til å være musikkstudent, utøver og kunstner, utfordringer som prestasjonsangst, stress og følelse av tilkortkommenhet, samt scenisk forberedelse og tilstedeværelse (se emnebeskrivelsene for mer informasjon). Det er et poeng å skape sammenheng mellom disse temaene, og berede grunnen for at studentene kan utvikle seg videre på egen hånd. I emnet PROF10 Musikerhelse, motivasjon og øving ligger også en modul som fokuserer på fysisk helse. Denne modulen undervises av NMHs fysioterapeut.

Det forutsettes at den som ansettes, deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. NMH bruker digitale plattformer til undervisning (Canvas) og faglig samarbeid (Teams), og den som ansettes, forventes å ta disse aktivt i bruk.

Kvalifikasjoner

Temaene som undervises i de to emnene, ligger i skjæringspunktet mellom kunstnerisk og personlig utvikling hos hver enkelt student. Det er derfor ønskelig med en kombinasjon av ulike kompetanser som gjenspeiler disse to aspektene. Dette kan for eksempel være høyere utdanning innenfor et utøvende kunstfag med videreutdanning/erfaring innenfor psykologi-/veiledningsemner, eller høyere utdanning innenfor psykologi/veiledning med erfaring/kompetanse innenfor arbeid med utøvende kunst eller utøvende kunstnere.

Ettersom deltakelse i emnene er obligatorisk og undervisningen gis i relativt store grupper, legges det vekt på erfaring med gruppeundervisning, og dessuten evne til å møte studentene der de er med sine ulike forutsetninger. Kompetanse innenfor stressmestring og arbeid med scenisk tilstedeværelse er en fordel.

Mastergrad innenfor et av de nevnte fagområdene er normalt et krav, men bachelorgrad kombinert med tilstrekkelig relevant erfaring vil i enkelte tilfeller kunne vurderes som jevngodt med mastergrad.

Søkere må dokumentere

  • mastergrad, eventuelt annen høyere utdanning innenfor utøvende kunstfag og/eller psykologi, veiledning e.l.
  • eventuelt annen kompetanse innenfor coaching, prestasjonspsykologi, stressmestring e.l.
  • erfaring med arbeid med musikere eller andre utøvende kunstnere
  • erfaring med gruppeundervisning innenfor fagområdet eller lignende fagområder

Søkeren bes beskrive spesielt gode kunnskaper eller bred erfaring / omfattende praksis innenfor områder som kan være relevante for stillingen. Det kan for eksempel være

  • egen kunstnerisk bakgrunn/erfaring
  • relevant arbeidserfaring som ikke faller under punktene over
  • erfaring med bruk av digitale undervisningsverktøy
  • undervisnings- og veiledningserfaring på høgskolenivå

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til universitetslektor kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som ansettes, ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt to år). Det kreves i tillegg god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, blant annet samarbeidsvilje, initiativ og evne til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søknad med CV og vedlegg i form av attester og vitnemål lastes opp i den elektroniske søknadsportalen. Ytterligere dokumentasjon i form av for eksempel kunstneriske/vitenskapelige arbeider, dokumentasjon av undervisningsopplegg og annen dokumentasjon som kan være av betydning kan også legges ved. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer.

Aktuelle søkere vil i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-virksomhet.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor i ltr. 58-68 (kr. 534 900 - 636 700 i 100 prosent stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent som lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Fagseksjonsleder Otto Christian Odland på tlf. 92 24 52 63 eller
  • Studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen på telefon 95 96 17 70 eller per e-post til post@nmh.no

Søknadsfrist: 19. mars 2023

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 19. mars 2023.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS