LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor innen realfag - Mo i Rana

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Institutt for industriell teknologi

Om stillingen

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for industriell teknologi er det en ledig fast stilling som universitetslektor innen realfag (matematikk og fysikk).

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innen industriell teknologi. Instituttet leverer ingeniørfaglig kompetanse i industriell teknologi på nasjonalt og internasjonalt nivå, men har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet er lokalisert ved campus Narvik, men tilbyr desentralisert ingeniørutdanning i Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger.

Vi søker etter en person med bred realfaglig kompetanse (matematikk og fysikk) og som evner å legge til rette for et godt studentmiljø ved campus Helgeland. Du må trives med utadrettet aktivitet mot næringslivet og videregående skoler.

Arbeidssted er UiT i Mo i Rana. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Stillingens arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til undervisning av studenter innen

 • realfag ved Y-vei bachelor og
 • bachelor utdanningene gitt av IVT-fakultetet

Stillingen skal også være med å sikre og legge til rett for et godt studentmiljø ved IVT-fakultetet Campus Helgeland. Dette gjennom å være en god faglig kontaktperson og veileder.

Det vil være noe ekstern kontakt mot lokalt næringsliv og videregående skoler innen studentprosjekter og rekruttering av nye studenter.

Noen studieadministrative oppgaver må påregnes.

Den som tilsettes må i tillegg påregne ivaretakelse av oppgaver ifm. gjennomføring av hovedoppgaver ved instituttet, samt aktiv deltagelse i instituttets øvrige aktiviteter.

Den som tilsettes vil være ansvarlig for at dette gjennomføres i samsvar med til enhver tid gjeldende retningslinjer for universitetet.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Kvalifikasjoner

Ved universitetet er kravet til universitetslektor :

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Den som ansettes i stillingen må ha:

 • Mastergrad innen realfag (matematikk og fysikk)
 • Bred erfaring innen undervisning og veiledning på relevant nivå og faglig område

Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det er en fordel om søkeren har gode kunnskaper i engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Du må evne å arbeide selvstendig og takle varierte arbeidsoppgaver. Du må trives med utadrettet virksomhet i form av kontakt med næringsliv og videregående skole.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, ansettes fast med krav om å oppfylle kravene innen to år etter ansettelse.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS