LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstelektor / universitetslektor innen økonomisk-administrative fag

Søknadsfrist: 21.03.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.


Les mer om UiTs strategi mot 2030.


Narvik har alt man kan tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Det er kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten og Vesterålen. Næringslivet er preget av store industrisatsninger hvorav Aker alene investerer for over 50 milliarder kroner. I tillegg er det en rekke andre industrikonsern som er i gang med på starte eller å utvide sin virksomhet i Narvik. Dersom du flytter til Narvik har kommunen en tilflytterpakke med blant annet gratis årskort i Narvikfjellet eller andre fritidstilbud.


Mer informasjon om Narvik finner du her:

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen UiT i Narvik er det ledig stilling som førstelektor eller universitetslektor innen økonomisk-administrative fag.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. På Handelshøgskolen ved UiT er det totalt ca 140 ansatte, hvorav 6 i Narvik. Campus Narvik er nyrenovert og har topp moderne undervisningsfasiliteter hvor det utdannes ingeniører, sykepleiere og økonomer. Med små studentgrupper kommer vi tett på studentene og det skapes et godt studiemiljø. Det er et mangfoldig internasjonalt miljø og gode muligheter for tverrfaglig samarbeid og for egen faglig utvikling.

Arbeidssted er UiT i Narvik. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen innebærer undervisning og utviklingsarbeid innenfor økonomisk-administrative fagområder. Som førstelektor eller universitetslektor vil hoveddelen av stillingen være undervisning og veiledning av studenter. Normalt utgjør dette henholdvis 70 eller 80 % av arbeidstiden. Den som ansettes i stillingen vil inngå i en faggruppe som går på tvers av Handelshøgskolens lokaliteter og som dekker flere emner innenfor fagområdet. Som førstelektor har du også mulighet å bli med i en av Handelshøgskolens etablerte forskningsgrupper.

Utviklingsarbeid for undervisningen hos oss er teambasert. Miljøet er fremtidsrettet og nysgjerrig og på stadig utkikk etter gode eksempler for å utvikle undervisningspraksis.

Du vil få ansvar for undervisning, veiledning og utvikling innenfor bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon.

Arbeidsområdet omfatter fag som eksempelvis

 • regnskap
 • organisasjonsteori
 • markedsføring
 • samfunnsøkonomi
 • lean, forsyningsledelse og innkjøp
 • grønn omstilling/bærekraft

Du kan regne med å få undervisnings- og veiledningsoppgaver ved Handelshøgskolens øvrige campuser. Tilknytning til forskningsgrupper vil avhenge av din kompetanse og bakgrunn.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Konstituert instituttleder Mette Talseth Solnørdal,

eller assisterende instituttleder Hanna Persson,

Kvalifikasjoner

Stilling som førstelektor krever

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen bedriftsøkonomi eller regnskap
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt

Stilling som universitetslektor krever

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen bedriftsøkonomi eller regnskap
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis

For begge stillingsbetegnelsene kreves i tillegg

 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se avsnitt under)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, eller et av de skandinaviske språkene, samt engelsk språk
 • personlige egenskaper som gjør at du
  • brenner for undervisning og ønsker å bidra til et godt studiemiljø
  • er nysgjerrig på fremtidens digitale løsninger og ønsker å bidra til den videre utviklingen av våre fleksible studier, og for universitetet som helhet
  • har gode samarbeidsevner og kan kommunisere i tverrfaglige team

Det blir betraktet som en fordel om du har

 • fagkompetanse og/eller arbeidserfaring innenfor bærekraft/grønn omstilling siden dette er helt sentralt i de industrietableringene som kommer i årene fremover

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, men som blir vurdert å kunne tilegne seg dette inne to år, vil bli pålagt å dokumenterekompetansen innen to år. Disse søkere bedømmes, men rangeres ikke basert på utdanningsfaglig kompetanse. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentasjon på språkkompetanse - se hvordan her
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • en meningsfylt og spennende jobb med gode kollegaer og hyggelige studenter
 • topp moderne undervisningsrom på en nyrenovert campus
 • gode utviklingsmuligheter faglig, pedagogisk og administrativt
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder for stillingen som førstelektor)
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  Normalt vil førstelektorer bruke inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, mens universitetslektorer vil bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning. Dette gjelder når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Det er vanlig å sette av 5 % til administrative oppgaver. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS