LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Vikariat som universitetslektor / høgskolelærer i sykepleie (Narvik)

Søknadsfrist: 31.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag i Narvik utlyses et vikariat i 100% stilling som universitetslektor / høgskolelærer i sykepleie.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra januar 2022 og vikariatet varer ut året.

Sykepleierutdanningen i Narvik

Du vil i stillingen være tilknyttet sykepleieutdanningen i Narvik. Studiested Narvik er lite, med til sammen ca. 20 ansatte som jobber med henholdsvis bachelor i sykepleie og/eller våre videreutdanninger. Vi har et hyggelig miljø, med ansatte med sykepleiefaglig bakgrunn så vel som ansatte med bakgrunn fra andre fagfelt. Noen har vært ansatt i mange år, mens andre er relativt nylig ansatt. Alle våre medarbeidere har fokus på å bidra til at våre studenter får den beste oppfølgingen og opplæringen vi kan tilby og å hjelpe hverandre til å gjøre en best mulig jobb. Vi har tradisjon på å dele vår kunnskap og våre erfaringer med hverandre, og vi ønsker alle å bistå med støtte og veiledning for å hjelpe nyansatte inn i jobben som veileder og formidler av kunnskap i undervisning og øvrig bidrag til organiseringen av studentenes læring i sykepleiefaget.

Arbeidsoppgaver

Sykepleieutdanningen består av 50% praktisk undervisning og hoveddelen av dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til dette. Enten i form av oppfølgning av studenter i praksis i primær- og/eller spesialisthelsetjeneste og/eller i form av ferdighets- og simuleringstrening ved studiestedet.

For denne stillingen ønsker vi oss gjerne en søker som har erfaring og/eller videreutdanning knyttet til medisinsk og/eller kirurgisk sykepleie. Om du har en klinisk mastergrad ønsker vi deg spesielt velkommen som søker.

Kontakt

Din personalleder vil være assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) Silje C. Wangberg og din nærmeste faglige leder vil være studieleder for bachelor i sykepleie Lisa Øien. Du er velkommen til å kontakte oss for spørsmål om stillingen: Silje C. Wangberg, tlf. 76 96 61 41, epost: [email protected] eller Lisa Øien tlf. 76 96 61 34, epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det at du som minimum er utdannet sykepleier og har norsk autorisasjon. Du må ha erfaring med, og interesse for å arbeide med sykepleiestudenter. Bred yrkeserfaring som sykepleier er ønskelig og vil bli vektlagt i vurdering av søkere til stillingen. Relevant videreutdanning vil kunne ha betydning i prioriteringen av søkere til stillingen. Veilederkompetanse er ønskelig da det forventes at du skal kunne være en ressursperson for både studenter og veiledere i praksis.

Søkeren må ha gode ferdigheter i norsk, svensk eller dansk.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Evne til problemløsning og fleksibilitet er en forutsetning for å kunne trives i denne stillingen. Evne til samarbeide, og evne til å inspirere andre er viktig. Du må kunne sette deg inn i læreplaner og retningslinjer for arbeidskrav, og jobbe selvstendig i form av strukturering av eget arbeid og utarbeidelse av plan for framdrift i arbeidet.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som høyskolelærer kreves:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det aktuelle fagområdet
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle fordi dette er en midlertidig stilling.

For faste ansettelser gjelder at du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer, dosenter og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS