Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling

Søknadsfrist: 31.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser. Fakultet for helse og sosialvitenskap tilbyr seks bachelorutdanninger og masterutdanninger i anestesi- og intensivsykepleie, jordmorfag, avansert klinisk allmennsykepleie, klinisk helsearbeid, samfunn og helse, optometri og synsvitenskap, og synspedagogikk og synsrehabilitering. Fakultetet tilbyr også en doktorgradsutdanning i personorientert helsearbeid. Det er ca. 330 ansatte ved fakultetet, fordelt på tre institutt med virksomhet på studiestedene Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.


USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet. USN fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetetarbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig 100 % åremålsstilling som Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling

Om stillingen

Vi søker en visedekan som har relevant høyere faglig utdanning, fortrinnsvis doktorgrad/ førstestillingskompetanse innenfor fakultetets fagområder. Det er ønskelig med ledererfaring, herunder erfaring med forskningsledelse og/eller utdanningsledelse og erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser. USN søker en erfaren, faglig sterk og strategisk orientert visedekan. Den rette kandidaten har høye ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne. USN er i sterk utvikling og vi ser etter en leder som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realiseringen av våre strategier.

Visedekan ansettes i 100 % stilling på åremål for en periode på fire år fra 1.januar 2021. Visedekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap skal ha hovedarbeidssted ved et av studiestedene fakultetet har virksomhet - Drammen, Kongsberg, Porsgrunn eller Vestfold.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Visedekanen rapporterer til dekan og inngår i fakultetets ledergruppe.

Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling er delegert strategisk ansvar for utvikling av utdanningene ved fakultetet og skal realisere utdanningenes overordnede mål og være en aktiv støttespiller for dekan og instituttlederne. Visedekan har også ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling.

Visedekan skal utvikle, stimulere og kvalitetssikre fagmiljøene slik at faglige mål blir realisert. Skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for utdanningene/forskningen og i samråd med dekan og instituttledere, følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse på programnivå.

Visedekan skal videre i samråd med dekan og instituttledere lede utviklingen av utdanningsprogrammene ved fakultetet i samsvar med universitetets strategi, gjeldende lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer, og utvikle utdanninger/forskningsaktiviteter som er konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt. Visedekan skal også bidra til at ressursene brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av fakultetets ledelse.

Visedekan skal utvikle faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og studiesteder innenfor fagområdet og med andre relevante fagmiljøer ved andre fakultet, og være aktivt med i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.Det vil også være aktuelt å delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer.

Visedekan kan delegeres personal- og økonomi- og resultatansvar for den delen av fakultetet denne har ansvar for.

Kvalifikasjoner

Relevant høyere faglig utdanning, fortrinnsvis doktorgrad/ førstestillingskompetanse innenfor fakultetets fagområder.

Det søkes etter en visedekan som har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og evne til å bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling. Kandidater som er utviklings- og samarbeidsorientert og beslutningsdyktig vil bli foretrukket. En motiverende og inkluderende lederstil og evne til å arbeide strukturert og planmessig, samt god organisasjonsforståelse er også egenskaper som vil bli vektlagt.

Kandidaten må beherske norsk som daglig arbeidsspråk og ha solide muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.

Det vil bli lagt vekt på

• Personlig egnethet.

• Motivasjon og interesse for stillingen.

• Komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet.

Vi tilbyr

• Interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.

• Inspirerende og sterke fagmiljøer.

• Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger.

• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn og vilkår

Stillingen som dekan (stillingskode 1474) lønnes i lønnstrinn 80 - 89, som utgjør kr. 813 400 – 1 037 800 i året. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse, som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring, les mer på www.spk.no.

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet til å søke forlengelse etter offentlig utlysning.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er styret for Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kandidater som er kvalifiserte til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal- eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Vi gjør oppmerksom på at det gis åpning for å ta imot søkere også etter at søknadsfristen er utløpt.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken «Søk stillingen».

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk.Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen