LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektleder for den åttende Tromsøundersøkelsen

Søknadsfrist: 17.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet/ Institutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en fast stilling med ekstern finansiering i 4 år, som prosjektleder for den åttende Tromsøundersøkelsen (Tromsø8). Ønsket tiltredelse er januar 2022. Tromsøundersøkelsen har gjennomført i alt syv datainnsamlinger hvert 6.- 7. år siden 1974, den siste i 2016. Neste befolkningsundersøkelse planlegges gjennomført i 2024-25.

Det helsevitenskapelige fakultet består av 10 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag, psykologi og kompetansesenter for barn og unge, idrettshøgskolen og vernepleie. Fakultetet driver forskning og undervisning i disse fagene, i tillegg til at det gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1000 ansatte, ca. 280 phd-studenter og ca. 2700 studenter.

Institutt for samfunnsmedisin har ca. 220 ansatte og er organisert i sju forskningsgrupper, deriblant to innen epidemiologi. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet og på master i folkehelsevitenskap, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.- nivå. Nasjonalt forskningssenter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen innen epidemiologiske studier av miljø, livsvilkår og helse i Nordområdene (EPINOR) og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo.

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen er en nasjonal og internasjonal forskningsressurs og satsingsområde ved UiT Norges arktiske universitet og Det helsevitenskapelige fakultet. I Tromsøundersøkelsen følger vi utviklingen i folkehelsen, kartlegger risikofaktorer og sykdom, og gir oppdatert kunnskap som grunnlag for forebygging og behandling av sykdom. Mer enn 45 000 kvinner og menn har deltatt i minst én av de syv undersøkelsene som er gjennomført til nå. Tromsøundersøkelsen har en omfattende database og samling av biologisk materiale (biobank). Vi samarbeider bredt med forskere innen klinisk medisin og basal biomedisin og deltar i store samarbeidsprosjekter i inn- og utland. For tiden arbeider Ph.d.-studenter, postdoktorer og seniorforskere med mer enn 200 pågående forskningsprosjekter i Tromsøundersøkelsen.

Arbeidsoppgaver

Tromsø8 er den åttende datainnsamlingen i Tromsøundersøkelsen, og organiseres som et prosjekt ved ISM. Prosjektleder vil få sitt mandat fra Styringsgruppen for Tromsøundersøkelsen og rapporterer til leder for Tromsøundersøkelsen.

Prosjektleder er daglig leder for Tromsø8, og vil lede en bredt sammensatt prosjektgruppe med kvalifikasjoner innen følgende områder: vitenskapelig kompetanse innen epidemiologi, lab/biobank, IT/database, drift/personale, logistikk, økonomi og formidling.

Prosjektleder har ansvar for personalrekruttering og økonomistyringen av prosjektet, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å skaffe finansiering til prosjektet. Prosjektleder foreslår prosjektplan og budsjett som skal behandles av Styringsgruppen for Tromsøundersøkelsen.

Prosjektleder for Tromsø8 har også ansvar for formidling, samfunnskontakt og deltakerdialog knyttet til datainnsamlingen.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder av Tromsøundersøkelsen, Sameline Grimsgaard:

eller instituttleder Vinjar Fønnebø:

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med kompetanse på masternivå. Ledelseserfaring, gjennomføringskraft og erfaring med design og ledelse av større prosjekter vektlegges tungt.

Det er avgjørende med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for stillingen. Erfaring fra universitetssektor og store befolkningsundersøkelser er en fordel.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektleder lønnes etter statens regulativ kode 1113. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS