LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Feltledere og arkeologer 2022 - Universitetsmuseet

Søknadsfrist: 01.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Universitetsmuseet

Om stillingene

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Norges arktiske universitetsmuseum – UiT søker etter feltarkeologer for sesongen 2022, mai-september. De som tilsettes skal ivareta arbeid på ulike forvaltningsarkeologiske utgravninger i Nord-Norge. Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter.

Sesongen 2022 ser ut til å omfatte prosjekter fra flere perioder, slik som boplasser med tufter fra steinalder, samiske gårdsanlegg, og nausttufter og gravhauger fra jernalder. Flere av prosjektene avventer endelig godkjenning fra Riksantikvar og tiltakshaver.

Feltarkeolog, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre feltarbeid på arkeologiske undersøkelser.
 • Funnhåndtering, prøveuttak og dokumentasjon.
 • Digital innmåling og databehandling i Intrasis.
 • Andre feltoppgaver kan også legges til stillingen, herunder formidling

For tilsetting som feltarkeolog stilles krav om minimum bachelorgrad i arkeologi og gjennomført feltkurs. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende kvalifikasjoner.

Beherske engelsk, norsk eller er annet skandinavisk språk godt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Feltleder, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig lederansvar for mindre utgravningsprosjekter, eller en del av feltarbeidet på større prosjekter.
 • Utføre feltarbeid, herunder utgravning, prøveuttak og dokumentasjon.
 • Digital innmåling og databehandling i Intrasis.
 • Etterarbeid omfattende bl.a. behandling av funn og prøver, katalogisering, og utarbeidelse av rapporter. Etterarbeidet kan ha varighet inntil 6 måneder.
 • Bidra til forbedring av feltmetodikk.

For tilsetting som feltleder stilles krav om:

 • MA eller tilsvarende i arkeologi. Omfattende relevant erfaring kan veie opp for manglende formelle kvalifikasjoner.
 • Bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid.
 • Erfaring med GIS, totalstasjon/CPOS-GPS og Intrasis.
 • Førerkort for bil.
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk godt, muntlig og skriftlig.

Vi ser det som en fordel at søkeren har:

 • Erfaring med ledelse av arkeologisk feltarbeid
 • Faglig bredde, men særlig ønskelig er erfaring med nordnorsk arkeologi
 • Oppdatert kompetanse innen relevante dokumentasjonsmetoder
 • Erfaring med katalogisering og nasjonale funn- og fotodatabaser

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av:

Forsker Anja Roth Niemi:

eller seniorrådgiver Keth Lind:

Vi tilbyr

 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i kode 1514 ledenede forskningstekniker med lønnstrinn 51-64, eller kode 1512 forskningstekniker med lønnstrinn 37-56, avhengig av stilling , utdanningsnivå og ansiennitet.
 • Deltagelse i prosjekter med gode muligheter for faglig egenutvikling.
 • Feltarbeid i unike naturomgivelser.
 • Inkluderende arbeidsmiljø.
 • Ved ansettelse over 6 måneder utbetales feltgodtgjørelse (pt. kr 954,80 pr dag)
 • Reiseutgifter dekkes etter gjeldende regelverk.
 • Vi tilstreber å tilby mest mulig sammenhengende og langvarige engasjementer.

Lønnsplassering og godtgjørelser reguleres av Lokal Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige, tidsbegrensede engasjementer og oppdrag ved feltarbeid (feltavtale) ved UiT Norges arktiske universitet.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Vi ønsker oss søkere som:

 • liker å jobbe i team
 • er fleksible og løsningsorienterte
 • har interesse for faglig egenutvikling
 • trives på feltarbeid og i sosiale fellesskap

I søknaden ønsker vi at du oppgir:

 • Ønsket stilling (feltleder og/eller feltarkeolog).
 • Faglige og metodiske interesser.
 • Tidsrommet du er tilgjengelig for arbeid.
 • Antall ukesverk med arkeologisk erfaring. Spesifiser andel erfaring som feltleder/feltassistent, og andel erfaring med registreringsarbeid/utgravningsarbeid.
 • I forbindelse med tildelingen vil det bli foretatt en lønnsplassering. Legg derfor ved dokumentasjon av utdanning og relevant arkeologisk tjenesteansiennitet.
 • Søkere som får tilbud om tilsetting, vil bli kontaktet.

Søknader vil bli vurdert fortløpende og utlysningen er åpen gjennom hele sesongen 2022. Første vurdering skjer etter 15. april 2022.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS