Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Chief Theoretical Knowledge Instructor (CTKI) ved trafikkflygerutdanninga på Bardufoss

Søknadsfrist: 01.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen og tilhørighet

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS), er det ledig stilling som Chief Theoretical Knowledge Instructor (CTKI) ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss, med tiltredelse snarest.

ITS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og har ca. 80 tilsatte og ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhets- og beredskapsfag.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr Norges eneste trafikkflygerutdanning i offentlig regi. Bachelor i luftfartsfag er et unikt studium som kombinerer tradisjonell flyskole med akademiske fag. I tillegg til at studiet leder fram mot trafikkflygersertifikat, vil studentene få en ettertraktet akademisk tilleggskompetanse som er tilpasset den sivile luftfarten i Norge. I tillegg kvalifiserer kandidatene for opptak til master i luftfartsvitenskap som UiT starter fra høsten 2020.

Ved trafikkflygerutdanningen, UTSA (University of Tromsø School of Aviation), er det for tiden tilsatt AM (Accountable Manager), HT (skolesjef) med 4 admin piloter, SM/CMM (sikkerhets- og kvalitetsleder), øvrig administrativt personell samt 12 heltids flyinstruktører.

Det blir tatt opp 12 studenter per semester ved trafikkflygerutdanningen. Det er for tiden full drift på Bardufoss med 48 studenter. Skolen opererer 6 en-motors fly av typen Cessna 182 med Garmin 1000, Simulator Type FNPT II ALX/35 samt 3 to-motors fly av type PA-31. UTSA fornyer hele sin fly/simulatorpark i løpet av 2020/2021.

Utdanningen med tilhørende stilling er organisert under Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. CTKI rapporterer til skolesjef. Arbeidssted er Bardufoss. Arbeidstid for stillingen følger normalarbeidstiden i staten som er 37,5 timer per uke.

Søkere lønnes etter statens regulativ kode 1009 Universitetslektor eller 1007 Høgskolelærer, avhengig av kvalifikasjoner.

Stillingens arbeidsområde

CTKI vil ha ansvar for teoriundervisningen ved UTSA. CTKI vil også måtte påregne å utføre egen undervisning og oppgaver som normalt følger med i en trafikkflygerutdanning. Instituttet tilbyr opplæring i pedagogikk for ansatte.

CTKI er ansvarlig for tilsyn med alle som underviser og for standardisering av teoriundervisningen. CTKI skal ha praktisk bakgrunn fra luftfarten og ha gjennomført kurs i undervisningsteknikker eller ha omfattende tidligere erfaring med å gi teoretisk undervisning.

CTKI’s funksjoner, plikter og ansvar er bl.a.:

 • å sikre profesjonell og standardisert teoriundervisning;
 • å planlegge og veilede instruktørkorpset;
 • å etablere, vedlikeholde og gjennomføre opplæringsprogram for undervisningspersonell;
 • å sikre at all undervisning er i h.h.t. krav fra EASA, Part FCL.
 • å planlegge teoriundervisning

I tillegg kan CTKI påregne å måtte undervise i enkelte emner på masternivå.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av skolesjef Tommy Flakk,

eller

Accountable Manager Bengt Svendsen:

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Undervisningserfaring
 • Beherske skandinavisk språk og engelsk
 • Erfaring fra tung luftfart
 • Ledererfaring

Det er ønskelig med:

 • Søkeren bør ha eller innehatt ATPL/CPL og TRI/FI
 • Erfaring fra ATO virksomhet
 • Undervisning- og eller trenings erfaring fra luftfart
 • Inngående kjennskap til nasjonal og internasjonale luftfartsreguleringer
 • Kjennskap til risikovurdering, sikkerhetsarbeid og ulykkesgransking

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Initiativrik
 • Fleksibel
 • Håndterer stressende arbeidssituasjoner på en god måte

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Stillingen krever godkjenning av Luftfartstilsynet.

Generelle krav for stilling som universitetslektor:  

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, 
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Generelle krav for stilling som høyskolelærer:

 • Fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor det aktuelle fagområdet
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Universitetet har normalt krav til utdanningsfaglig kompetanse, hvor du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle dersom det stilles absolutte krav til kompetanse i form av sertifisering eller fagbrev.

Kvalifiseringsmåter:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar.

Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Krav til dokumentasjon:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for manglende vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester og sertifikater
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen