LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seksjonssjef - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 30.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om forskningsadministrativ avdeling her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seksjonssjef, Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har viktige forskingsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse. Avdelingen jobber for eksternfinansiering og fremragende forsking, forskerutdanning, internasjonalt samarbeid, forskningsdrevet innovasjon og kontrakter. Avdelingen har 40 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner.

Vi søker nå etter ny seksjonssjef til Seksjon innovasjon, og ser etter deg som trives med å motivere og utvikle medarbeiderne dine med driv og entusiasme for at UiB når sine målsetninger. Du vil få ansvar for en spennende portefølje med 12 svært kompetente og dedikerte medarbeidere. Seksjonen har blant annet ansvar for å følge opp samarbeidsavtaler og forsknings- og innovasjonskontrakter for universitets omfattende eksternfinansierte aktivitet, forskningsinfrastruktur og forskningsdrevet innovasjon i tett samarbeid med fagmiljø og faglig ledelse.

Seksjonen jobber både med driftsoppgaver og strategiske støttefunksjoner innenfor alle områdene. Arbeidet med å følge opp eksternfinansierte kontrakter er organisert med en kontraktsgruppe som i det daglige ledes av fagleder (jurist).

Seksjonssjefen har personal- og resultatansvaret for leveranser fra seksjonen og vil inngå i avdelingsdirektørens ledergruppe. Ledergruppen tar et felles ansvar for at avdelingen jobber godt på tvers av alle seksjonene på avdelingen og i tett og godt samspill med hele UiB.

Arbeidsoppgåver:

 • Lede seksjonens arbeid i tråd med avdelingens målsettinger
 • Utvikle og motivere medarbeiderne og videreutvikle våre kompetanseplaner for den enkelte på seksjonen
 • Sikre kvaliteten i seksjonens tjenester og leveranser og se til at disse utvikler seg i takt med universitetets behov
 • Utvikle god arbeidsflyt, og tilrettelegge for teamarbeid på tvers av seksjonene i samarbeid med ledergruppen i avdelingen
 • Ha ansvar for utredningsoppgaver, forbedrings- og endringsprosesser
 • Planlegge og prioritere arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå og dokumentert ledererfaring
 • God kjennskap til UH-sektoren
 • Gode lederegenskaper og en motiverende lederstil, der kulturbygging, gjennomføringsevne og resultatorientering blir vektlagt
 • Evne til å legge til rette for gode arbeidsprosesser, teamarbeid og godt samspill på tvers i egen avdeling, for rektorat, fakulteter og andre relevante fagmiljø i organisasjonen
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et sterkt kompetansemiljø med stor faglig bredde
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe i team
 • Høye ambisjoner og mål for forsknings- og innovasjonsaktiviteten
 • Stilling som seksjonssjef (kode 1211) med årslønn som for tiden utgjør kr. 880 000 - 970 000 i det statlige lønnsregulativet. For særskilt kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å vurdere høyere lønn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsverksemd (IA-virksomhet)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Benedicte Løseth på [email protected] eller 91603900

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket kan komme til anvending ved behandling av søknader til stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS