Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Visedekan for forskning og entreprenørskap

Søknadsfrist: 18.09.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig åremålsstilling stilling som Visedekan for forskning og entreprenørskap

Om universitetet og fakultetet

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser. Fakultet for helse og sosialvitenskap tilbyr i tillegg til profesjonsstudiene en rekke masterutdanninger, blant annet anestesi- og intensivsykepleie, forebyggende arbeid med barn og unge, helsefremmende arbeid, jordmorfag og innen optometri. Fakultetet tilbyr også en doktorgradsutdanning i personorientert helsearbeid.

Det er ca. 330 ansatte ved fakultetet, fordelt på tre institutt med virksomhet på studiestedene Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet. USN fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

Om stillingen

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker visedekan for forskning og entreprenørskap.

Visedekan ansettes på åremål for en periode på fire år fra 1. januar 2021. Visedekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap skal ha hovedarbeidssted ved et av studiestedene fakultetet har virksomhet.

Visedekanen rapporterer til dekan og inngår i fakultetets ledergruppe.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Visedekan for forskning og entreprenørskap er delegert strategisk ansvar for utvikling av forskning, innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet og skal realisere fakultetets overordnede mål og være en aktiv støttespiller for dekan og instituttlederne. Visedekan har også ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling.

Visedekan skal utvikle, stimulere og kvalitetssikre fagmiljøene slik at faglige mål blir realisert. Skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for forskningen og i samråd med dekan og instituttledere, følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse på programnivå.

Visedekan skal videre i samråd med dekan og instituttledere lede utviklingen av FoU-aktiviteten ved fakultetet i samsvar med universitetets strategi, gjeldende lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer, og utvikle forskningsaktiviteter som er konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt.

Visedekan skal også bidra til at ressursene brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av fakultetets ledelse.

Visedekan skal utvikle faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og studiesteder innenfor fagområdet og med andre relevante fagmiljøer ved andre fakultet, og være aktivt med i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.

Det vil også være aktuelt å delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer.

Visedekan kan delegeres personal- og økonomi- og resultatansvar for den delen av fakultetet denne har ansvar for.

Kvalifikasjoner

Vi søker en visedekan som har relevant høyere faglig utdanning, fortrinnsvis doktorgrad/førstestillingskompetanse, innenfor fakultetets fagområder, og som har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og evne til å bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling. Universitetet er i sterk utvikling og vi ser etter en leder som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realiseringen av våre strategier.

Vi søker en erfaren, faglig sterk og strategisk orientert visedekan. Den rette kandidaten har høye ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne. Det er ønskelig at den som ansettes har ledererfaring, herunder erfaring med forskningsledelse og/eller utdanningsledelse og erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser.

Kandidater som er utviklings- og samarbeidsorientert og beslutningsdyktige vil bli foretrukket.

En motiverende og inkluderende lederstil og evne til å arbeide strukturert og planmessig, samt god organisasjonsforståelse er også egenskaper som vil bli vektlagt.

Kandidaten må beherske norsk som daglig arbeidsspråk og ha solide muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.

Vi tilbyr

• Interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.

• Inspirerende og sterke fagmiljøer.

• Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger.

• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn og vilkår

Stillingen som dekan (stillingskode 1474) lønnes i lønnstrinn 80 - 89, som utgjør kr. 813 400 – 1 037 800 i året. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse, som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring, les mer på www.spk.no.

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet til å søke forlengelse etter offentlig utlysning.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er styret for Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kandidater som er kvalifiserte til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal- eller etnisk bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Vi gjør oppmerksom på at det gis åpning for å ta imot søkere også etter at søknadsfristen er utløpt.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS