LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Kontorsjef ved Lesesenteret

Søknadsfrist: 29.05.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studentar og 2.200 tilsette. Universitetet har store ambisjonar. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og vera ei drivkraft i kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet. Vår felles retning skal drivast fram av omtanke for grønn og berekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måtar å forvalte naturressursane på og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde.

I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning, forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og museumsverksemd. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i seks fakultet med 13 institutt og 2 nasjonale forskings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarknad og tilbyr ei rekke spennande kultur- og fritidsaktivitetar.


Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi løfta blikket, og våga å tenke stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora er den viktigaste institusjonen i regionen for utdanning av lærarer til barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, høgskule og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innanfor språk, religion, historie, samt åtte masterprogram og to doktorgradsutdanningar. Fakultetet har ein nasjonal posisjon innanfor forsking og undervisning i lese- og skrivevanskar og åtferdsvanskar gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommunar og fylke om etter- og vidareutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.300 studentar og 390 tilsette fordelte på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærarutdanning, Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Om stillinga

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som kontorsjef ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Lesesenteret.

Stillinga er ledig frå 1. august 2023.

Som kontorsjef vil du få ein variert, interessant og travel kvardag der du har ansvar for å gi administrativ støtte til senteret, og støtte senterleiar i arbeidet med å legge til rette for utdanning, forsking, innovasjon og samfunnskontakt. Kontorsjef har personalansvar for tilsette ved senteradministrasjonen. Kontorsjef vil inngå i eit team med fleire kontorsjefar i fakultetsadministrasjonen.

Hovudoppgåver

 • saman med fakultetsdirektør, sørge for at administrasjonen ved senteret medverkar til at senteret oppnår gode resultat innanfor undervisning, forsking, innovasjon og samfunnskontakt
 • utøve god personalleiing og sørge for medarbeidarutvikling og utvikling av eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø i administrasjonen og ved senteret
 • medverke aktivt i leiargruppa ved senteret, og ivareta sekretærfunksjon for denne
 • koordinere og følgje opp strategiutvikling ved senteret i samsvar med overordna strategi, og saman med senterleiar implementere vedtekne strategiar og planar
 • medverke i den økonomiske styringa av den samla aktiviteten til senteret
 • medverke i søking om ekstern finansiering
 • førebuing av saker for senterleiing og senterråd, og andre råd og utval, basert på god styringsinformasjon
 • sørge for god service og effektiv støtte av høg kvalitet til studentar, leiarar og tilsette ved senteret
 • leie det administrative arbeidet ved senteret knytt til studiar, forsking og samfunnskontakt, og sørge for at senteret får den støtta dei treng frå fellestenestene
 • medverke til at senteret har høveleg beredskap for handtering av kriser og ulykker
 • medverke til god informasjonsflyt og godt samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant utdanning på masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, for eksempel frå personalleiing og/eller økonomi- og verksemdsstyring og/eller utarbeiding og vedlikehald av administrative strukturar, system og rutinar
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk

Vidare blir det lagt vekt på at du:

 • har kjennskap til offentleg forvaltning og regelverk innan universitets- og høgskulesektoren
 • har evne til å få gjennomslag for idear og å verte lytta til
 • er sjølvstendig, resultatorientert, effektiv og strukturert, og kan vise til prioriterings-, avgjerds-, og gjennomføringsevne
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommande
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har engasjement og genuin interesse for utdanning og forsking innanfor fagområda til senteret
 • har leiarerfaring og erfaring med prosjektarbeid

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgåver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøs arbeidsfellesskap og eit inkluderande arbeidsmiljø
 • løn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.100, kode 1054, kr 700.000 - 850.000 bto pr år. I særskilte tilfelle kan høgare løn bli vurdert. Frå løna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjons- og forsikringsordningar
 • meir om gode for tilsette og fordelar på våre nettsider

Mangfald

Universitetet sine verdiar er å vere uavhengig, involverande og skapande. Vi vurderer mangfald som ein ressurs i arbeids- og læringsmiljøet vårt, og er opptatt av å visa respekt for kvarandre sine ulikheiter og bakgrunn. Universell utforming skal prega dei fysiske og digitale læringsmiljøa våre, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillinga som interessant oppmodar vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore utafor arbeidslivet ein periode.

Her kan du lese meir om mangfaldsrekruttering og korleis vi behandlar søknader.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo, tlf: 51 83 32 78, e-post: karoline.hoibo@uis.no eller til
 • Senterleder Kjersti Lundetræ, tlf: 51 83 32 60, e-post kjersti.lundetre@uis.no

Spørsmål om tilsetjingsprosessen kan rettast til HR-rådgivar Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: camelia.danaei@uis.no

Søknad

Søk på stillinga elektronisk via "Søk stillinga" på denne sida. Her vert minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdighetar registrert. I søknadsbrevet må du få fram kva kompetanse og motivasjon du har for stillinga.

Ein meir utfyllande CV, vitnemål, attestar og eventuelt annan dokumentasjon som du vil det skal tas omsyn til ved vurdering av søknaden, må lastas opp som vedlegg. Dokumentasjonen må finnast på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før opplasting.

Søknaden vert vurdert ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydeleg viser korleis evnene og erfaringane dine oppfyller kompetansekrava som det er skrive om over.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjer har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf offentleglova § 25. Dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje, vil du bli varsla om dette.

UiS vurderer berre søknadar og vedlegg som er registrert i Jobbnorge.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS