LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Studieleiar (rådgjevar) - Institutt for framandspråk

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stdieleiar (rådgjevar) ved Institutt for framandspråk

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til ei spennande og utfordrande stilling ved Institutt for framandspråk (IF) ved Det humanistiske fakultet. Frå 1. august 2022 eller snarast mogleg etter er det ledig ei 100 % stilling som studieleiar (rådgjevar). Instituttet har om lag seksti fast vitskapleg tilsette, i tillegg til stipendiatar og andre mellombels tilsette, og om lag 1500 studentar. I den administrative staben inngår 11 stillingar, og dei fleste av desse arbeider på studiefeltet.

Næraste overordna er administrasjonssjefen, og studieleiar rapporterer direkte til han. Studieleiar er koordinator for studiegruppa ved instituttet og er med i leiargruppa ved instituttet. Studieleiar vil og fungere som stedfortredar for administrasjonssjefen ved behov.

Arbeidsoppgåver:

 • Hovudansvaret for det studieadministrative arbeidet ved instituttet og leiing av medarbeidarane på studiesida
 • Gje råd til vitskapleg og administrativt tilsette i studiespørsmål
 • Sekretær for Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) ved instituttet
 • Følgje opp og vidareutvikle administrative prosedyrar og rutinar innan studiefeltet
 • Hovudansvar for at studia ved instituttet følgjer kvalitetssikringssystemet ved UiB
 • Hovudansvar for studieinformasjon og formidling innan studiefeltet
 • Sakshandsaming i studiesaker, mellom anna knytt til meldingar, rapporteringar, høyrings-, klage- og studieplansaker
 • Strategiarbeid på utdanningssida
 • Fremje internasjonalisering og delta i faglege nettverk

Det studieadministrative arbeidet krev god dialog og tett samarbeid med vitskapleg personale på alle fagområde ved instituttet, og det er eit særleg ansvar for studieleiaren å halde oppe gode kommunikasjonslinje mellom studiegruppa og fagmiljøa.

Alle i administrasjonen vil, i tillegg til dei spesifikke funksjonar lagt til si stilling, også måtte ta del i andre administrative oppgåver. Det kan verte aktuelt med enkelte justeringar av arbeidsoppgåver og arbeidsfordeling.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar

 • Mastergrad med eitt eller fleire relevante fag i fagkombinasjonen
 • Omfattende relevant praksis
 • Inngåande kjennskap til det studieadministrative arbeidsfeltet og erfaring frå universitets- eller høgskulesystemet og offentleg forvaltning
 • Evne til å leie, følgje opp og gje opplæring til medarbeidarar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne og god meistring av både nynorsk og bokmål
 • Gode engelskkunnskapar

Eigenskapar

 • Gode leiareigenskapar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og god sørvisinnstilling
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og målretta
 • Evne til prioritering og orden i faser med stort arbeidspress
 • Effektivitet og stor arbeidskapasitet

I vurderinga av søkjarane vert det lagt stor vekt på dei personlege kvalifikasjonane som trengst i stillinga.

Vi kan tilby:

 • Løn som rådgjevar (kode 1434) tilsvarande lønssteg 65-70, for tida 604 000 - 661 000,- i full stilling før skatt per år. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. Frå bruttoløna vert det trekt 2 % til pålagt medlemskap til Statens pensjonskasse
 • Eit godt og interessant arbeidsmiljø, utfordrande oppgåver og høve til utvikling og kompetanseheving
 • Medlemskap til Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Meir informasjon om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug ved Institutt for framandspråk, telefon 55582281, e-post [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg skal sendast elektronisk via link på denne sida «SØK STILLINGEN».

Nærare om tilsettingsprosessen her.

SØK STILLINGEN

Powered by Labrador CMS