LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Prosjektleder for det nasjonale jordovervåkingsprogrammet

Søknadsfrist: 14.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Kart og statistikkdivisjonen
har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 106 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Avdeling Jordkartlegging
har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jord på dyrket mark. Resultatet av kartleggingen publiseres på NIBIOs kartportal Kilden i form av temakart. Sentrale aktiviteter er planlegging og utføring av selve jordkartleggingen og utarbeiding av ulike temakart. En vesentlig del av virksomheten består også av å formidle til ulike brukergrupper i næring og forvaltning. Avdelingen er involvert i ulike forsknings- og utredningsprosjekter, og har et ansvar for internasjonal rapportering av jordsmonndata.

Er du vår nye prosjektleder?

NIBIO etablerer et nasjonalt program for jordovervåking på jordbruksjord. Vi søker etter en prosjektleder med riktig kompetanse og engasjement for å lede implementeringen av programmet.

Rapporten "Jordsmonnet vi lever av. Forslag til system for dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets tilstand og endring" vil utgjøre grunnlaget for implementeringen av jordovervåkingssystemet (NIBIO Rapport 7 (14) 2021). Arbeidet med implementeringen vil også gjøres i samarbeid med øvrige medarbeidere i avdeling jordkartlegging.

Kontorsted Ås, Trondheim eller Tromsø.Hvis kontorsted ikke er Ås, så må det påregnes opphold på Ås ved jevne mellomrom.

Stillingens hovedoppgaver

Stillingen vil ha overordnet ansvar for alle trinn i implementeringen av overvåkingsprogrammet - fra planlegging av datafangst til formidling av resultater. Det vil opprettes en styringsgruppe for programmet og prosjektleder vil inngå i denne. Avdeling jordkartlegging har i tillegg det nasjonale ansvaret for det pågående jordkartleggingsprogrammet.

 • Ledelse av implementeringen av det nasjonale programmet for jordovervåking på jordbruksjord
 • Faglig utvikling og utprøving av metodikk for datafangst i overvåkingsprogrammet
 • Bidra til bruk av resultater fra overvåkingsprogrammet inn i nye, etterspurte problemstillinger
 • Vitenskapelig publisering
 • Etablere og vedlikeholde interne og eksterne nettverk, samt internasjonalt nettverk (særlig LUCAS Soil)
 • Utvikling av forskningsprosjekter basert på data og resultater fra programmet
 • Planlegging og organisering av datafangsten, utvikling og gjennomføring av kurs samt kalibrering av feltarbeidere tilknyttet overvåkingsprogrammet
 • Delta i datafangsten (inkl. selve feltarbeidet)
 • Bidra til å utvikle og hente inn relevante oppdrag, prosjekter og utredninger
 • Bidra i det nasjonale jordkartleggingsprogrammet

Kvalifikasjonskrav

 • PhD innen jordfag
 • Erfaring med relevant feltarbeid
 • Erfaring med verktøy til effektiv datahåndtering og analyse
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Dokumentert vitenskapelig publisering
 • Førerkort klasse B
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • Arbeidserfaring med datafangst innen jordfag
 • Erfaring med internasjonal jordklassifisering (WRB)
 • God kjennskap til norsk jordbruk
 • Beherske relevant statistikkprogramvare (fortrinnsvis R) på høyt nivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å knytte kontakter med andre institusjoner og personer
 • Systematisk, nøyaktig og resultatorientert
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Fleksibel og initiativrik samt har interesse for fagfeltet
 • Evne til å fremme et godt arbeidsmiljø, og til å skape et godt prestasjonsmiljø blant kolleger

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109 eller seniorforsker kode 1183, lønnstrinn 62-76 (kr. 573.900-746.900 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder avd. jordkartlegging Siri Svendgård-Stokke, tlf 478 14 011 eller se nettside nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.

Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS