LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 22.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø, ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. UiT er skapt av fremsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapstørste studenter som gjennom 50 år har gitt mer enn 65 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.


UiT har 17 100 studenter, mer enn 4 000 ansatte, og er etablert på 10 studiesteder i Nord-Norge. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. UiT har sju fakulteter, 33 institutter og sentre, og ledende forskningsmiljøer innen ulike fag. UiT har fokus på utdanningskvalitet i våre 260 studieprogrammer. Les mer om UiT og vår strategi Drivkraft i nord på uit.no.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter, og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stilling

Ved UiT er det ledig stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak.). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022.

Arbeidssted er i Tromsø.

BFE-fak. omfatter Institutt for arktisk og marin biologi, Norges fiskerihøgskole og Handelshøgskolen ved UiT. Fakultetet har om lag 500 ansatte og 3400 studenter. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor sine fag. Herunder å ivareta samarbeid med næringsaktører og forvaltning, fremme nytenkning og bærekraftig utvikling. Fakultetet har en betydelig ekstern finansiering, og med en flerfaglig profil gir det god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/ bioprospektering, havbruk og fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning, organisasjon, strategi og ledelse, og ressursforvaltning. Fakultetet har et særlig ansvar for å forvalte UiT sine undervisnings- og forskningsfartøy samt eierskapet i Havbruksstasjonen i Tromsø. Fakultetet har aktivitet ved alle UiT sine hovedcampus, med hovedsete på campus Tromsø.

Ansvar og oppgaver

UiT søker en utviklingsorientert og engasjert dekan som har det overordnede ansvaret for fakultetets samlede virksomhet. Det innebærer daglig ledelse og resultatansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammer satt av universitetsstyret og fakultetsstyret.

Sentrale oppgaver er å

 • utvikle og lede implementeringen av UiTs strategier og mål for institusjonen som helhet og på prioriterte områder, og særlig innen fakultetets fagområder
 • bidra til å videreutvikle positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø, med mål om høy nasjonal og internasjonal kvalitet innen forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomheten
 • utvikle kvalitet, innretning og omfang av enhetens FoU-virksomhet, og legge til rette for økt ekstern finansiering og kommersialisering
 • representere fakultetet og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • lede prosesser som sikrer medvirkning, medbestemmelse og tilrettelegging av studenters og ansattes læringsmiljø
 • sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til føringer og regelverk

Dekanen vil sammen med prodekan(er) og fakultetsdirektør utgjøre ledelsen ved fakultetet. Dekanen rapporterer til rektor og vil sammen med rektoratet utgjøre ledergruppen ved UiT. Det foreligger en egen instruks for dekanstillinger ved UiT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som dekan kreves

 • minimum førstestillingskompetanse
 • erfaring fra ledelse av forskning og utdanning innen fagområder som er relevante for fakultetet
 • god organisasjonsforståelse og forståelse av universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • dokumenterte lederegenskaper, herunder
  • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
  • evner til strategisk tenking, prioritering, beslutning og gjennomføring
  • evner til å bygge relasjoner og ivareta god samhandling internt og eksternt
  • evner til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor et av fakultetets fagområder
 • ha forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag, og interesse for og kunnskap om nordområdene
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 1474 dekan. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som dekan.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser
 • vitnemål og karakterutskrifter

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS