Spennende jobbmulighet ved fakultet for realfag og teknologi (Realtek) ved NMBU!

Dekan ved fakultet for realfag og teknologi

Søknadsfrist: 16.01.2022

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Interessert i stilling som dekan ved NMBU?

Om stillingen

Ved fakultet for realfag og teknologi (Realtek) er det fra 3.4.22 ledig stilling som dekan. Dekanen leder fakultetet, både faglig og administrativt.

Dekanen rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe og er i tillegg fakultetsstyrets sekretær. Dekanen skal stimulere til utvikling av internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer ved universitetet. Samarbeid mellom fakulteter skal bidra til faglige synergieffekter.

Dekanen har et spesielt ansvar for at fakultetet har et godt og innovativt forskningsmiljø, og at fakultetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere.

Dekanen tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder.

Arbeidsoppgaver

Dekanen skal

 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet, faglig og administrativt
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • lede medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

Det kreves

 • minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder
 • ledererfaring fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren
 • eller tilsvarende forskningsinstitusjoner
 • kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren
 • kjennskap til medbestemmelse i beslutningsprosesser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Det er ønskelig med

 • kunnskap om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid
 • innsikt i hvordan skape en god organisasjonskultur

Personlige egenskaper

 • gode strategiske evner
 • resultatorientert, beslutningsstyrke og evne til prioritering
 • har en lederstil preget av samarbeid og dialog
 • evne til å skape nettverk, internt og eksternt

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan, lønnstrinn 87 - 94, lønnsspenn NOK 1007100 - 1169500. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger:

Generell informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 16.01.2022

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS