LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Prorektor - forskning og utvikling

Søknadsfrist: 01.08.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.000 studenter og 1.400 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Nord universitet er medlem i universitetsalliansen SEA-EU. Dette er en allianse for samarbeid innen utdanning og forskning over landegrensene i Europa. Motto for alliansen er; "Living sustainably, by, from and with the sea”.

Nord universitet søker Prorektor forskning og utvikling

Prorektor for forskning og utvikling

Nord universitet er et dynamisk universitet, i en region med sterke vekstnæringer, der behovet for forskning og utvikling av ny kunnskap er avgjørende for å videreutvikle regionalt samfunns- og næringsliv. Universitetet har et utstrakt forskningssamarbeid internasjonalt og det er en ambisjon å videreutvikle forskningsaktiviteten innen våre profilområder sammen med de beste internasjonale forskningsmiljøene. Nord universitet kobler internasjonal forskning med arbeidslivet for å bidra til kunnskapsbasert utvikling hos våre samarbeidspartnere. 

Ved Nord universitet er det prorektor for forskning og utvikling som leder arbeidet med utvikling innen forskningsfeltet. 

Nå er det en ledig åremålsstilling som prorektor for forskning og utvikling fra 01.01.2025, og vi er på jakt etter en person som kan fylle denne spennende og utfordrende lederstillingen. 

Om stillingen

Som prorektor for forskning og utvikling vil du være sentral i utvikling av forskningsfeltet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du vil få ansvaret for å legge til rette for videreutvikling av Nord universitet sin overordnede strategi for forskningsvirksomhet. Du får et ansvar for, sammen med kollegaer, å bidra til at universitetet utvikler felles forskning og doktorgradsutdanning med universitetene i universitetsalliansen SEA-EU. 

Nord universitet har fire doktorgrader som er kjernen i vår forskningsvirksomhet. Vår ambisjon er å utvikle flere doktorgradsprogrammer alene eller sammen med våre samarbeidspartnere. Som prorektor for forskning og utvikling vil du få det overordnende ansvaret for doktorgradsprogrammene, og vil være sentral i den videre utviklingen og kvalitetssikring av disse. 

Prorektor for forskning og utvikling er en del av rektors ledergruppe, og skal sammen med de andre topplederne bidra til at Nord universitet når sine mål. Du vil få lederansvar for ansatte i forskningsadministrasjonen og ved universitetsbiblioteket.

Som prorektor rapporterer du direkte til rektor. 

Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse på fire år, til sammen totalt 8 år.

Arbeidssted: Bodø eller Levanger. 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen kreves professorkompetanse. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Erfaring med endringsledelse i store organisasjoner vil bli vektlagt. Det kreves god innsikt i utdannings- og forskningspolitikk og aktuelle utfordringer innen universitets- og høgskolesektoren. 

Nord universitet søker en visjonær leder som kan tenke strategisk og bidra til å videreutvikle universitetets profil og identitet og bidra til økt ekstern finansiering av forskningsaktiviteten. Lederegenskaper og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som ansettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil preget av samarbeid og dialog. Den som ansettes må også kunne styrke- og etablere gode samarbeidsrelasjoner med øvrige FoU-institusjoner samt samfunns- og næringsliv, regionalt og internasjonalt. 

Fagbakgrunn fra et av universitetets fagområder vil bli tillagt vekt.

Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk tilsvarende nivå B2. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Søker må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG. 

Vi kan tilby

  • Spennende lederstilling der du kan bidra til å utvikle fremtidens universitet. 
  • Lønn etter avtale.
  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø.
  • En arbeidsplass i stadig utvikling.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • Aktivt bedriftsidrettslag.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsutvikling og omorganiseringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i staten.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Ansettelsesprosessen

Søkere til stillingen vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av styret. Styret for Nord universitet er ansettelsesorgan. 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.08.2024

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. 

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090878

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS