LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Studiekonsulent (vikariat) ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking og Senter for vitskapsteori

Søknadsfrist: 01.12.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Studiekonsulent (vikariat) ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking og Senter for vitskapsteori

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) og Senter for vitskapsteori (SVT) er det ledig eit 70 % vikariat som seniorkonsulent for studieadministrasjon. Vikariatet gjeld for perioden 1.12.2021 til 28.02.2022 med moglegheit for forlenging.

SKOK og SVT er samlokaliserte i Parkveien 9 og har felles administrasjon. Sentra har til saman nærare 50 tilsette og har eit breitt spekter av aktivitetar innan undervisning, forsking og formidling. Les meir om sentra her: SVT og SKOK

Aktuelle arbeidsoppgåver

Studieadministrativ oppfølging av danningsemne (SVT) og oppfølging av program/emne innan kjønnsstudium (SKOK).

 • Saksbehandling i studierelaterte saker
 • Timeplanlegging og eksamensadministrasjon
 • Studierettleiing
 • Informasjons- og formidlingsarbeid inkludert webinformasjon
 • Internasjonalisering og studentmobilitet
 • Sekretær for programstyre
 • Utdanningsfaglege utgreiingar knytt til etablering, evaluering, utvikling og kvalitetssikring av studieplanar og –emne

Alle tilsette i administrasjonen vil, i tillegg til spesifikke funksjonar lagt til stillinga, måtte ta del i andre administrative oppgåver. Næraste overordna er administrasjonssjefen.

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha bachelorgrad, men mastergrad vil være ei føremon. Tilsvarande kvalifikasjonar kan i spesielle tilfelle oppnåast gjennom lang og relevant praksis i sakshandsaming, evt. praksis saman med relevant etter- og vidareutdanning.
 • Det blir lagt vekt på relevant praksis, god administrativ it-kompetanse og kjennskap til det studieadministrative Felles studentsystem (FS).
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på både bokmål, nynorsk og engelsk.

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og sjølvstendig
 • Fleksibilitet og sørvisinnstilling
 • Evne til prioritering og orden i periodar med stort arbeidspress

Vi kan tilby

 • Løn tilsvarande lønssteg 55-58 (kode 1363 i Statens regulativ) for tiden 499 100 – 524 500 kroner brutto i året. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande fagmiljø
 • Kompetanse- og karriereutvikling
 • Samarbeid gjennom nettverk
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbod
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som inneber ei god tenestepensjonsordning, og dessutan tilbod om bustadlån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Administrasjonssjef Tone Lund-Olsen på telefon 55 58 33 12, eller ved e-post [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på den sida «SØK STILLINGEN». Kopi av vitnemål og attester og kontaktinformasjon til minst to referansar skal leggjast ved søknaden.

SØK STILLINGEN

Powered by Labrador CMS