LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent innan HR (vikariat)

Søknadsfrist: 21.10.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Det samfunnsvitskaplege fakultet ønskjer deg velkomen som søkjar til eit eittårig vikariat som seniorkonsulent ved HR-seksjonen ved fakultetet. Det er ønskjeleg at den som tilsettast, snarleg kan byrje i stillinga.

Seksjonen si oppgåve er å yte god HR-fagleg service til dei sju institutta ved fakultetet, samt til leiinga og dei andre tilsette ved fakultetsadministrasjonen. Rekruttering utgjer ein stor del av stillinga, dette krev tett samarbeid på alle trinn i prosessen med båe dei vitskaplege tilsette og instituttleiinga. Som HR-medarbeidar vil du ha ein viktig funksjon som rådgjevar og samtalepartnar, ikkje berre i rekrutteringsprosessen, men også i andre HR-relaterte sakar. I tillegg er det andre personaladministrative oppgåver, som blant anna omfattar forskingstermin, opprykk mm, samt saksførebuing for styrer og utval. Likestilling, organisasjonsutvikling, utvikling og kvalitetssikring av rutinar er andre viktige oppgåver for seksjonen.

Meir informasjon om fakultetet kan du finne her.

Arbeidsoppgåver:

 • Sakshandsaming i rekrutteringsprosessar frå utlysing til tilsetting
 • Generell personaladministrativ sakshandsaming
 • Leiarstøtte til HR-leiar og instituttleiarar
 • Utviklingsoppgåver for HR-seksjonen
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på bachelornivå. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Relevant praksis innan personal- og HR-arbeid er ein føremon
 • God digital kompetanse.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søkjer ein medarbeidar som

 • er ansvarleg og løysingsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • arbeider nøyaktig og systematisk, og har evne til å prioritere
 • har ei god serviceinnstilling
 • er raus og inkluderande

Det vil bli lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Ei allsidig stilling med gode moglegheiter for kompetanseutvikling
 • Eit godt fagleg og sosialt miljø
 • Løn etter lønssteg 56 - 60 (kode 1363). For tida utgjer det kr. 507 600 – 553 500 per år. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS