LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomikonsulent (førstekonsulent) - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 01.12.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førstekonsulent

Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til fast stilling som økonomikonsulent ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Fakultetet er organisert i ulike fellesadministrative einingar og seksjonar. Som økonomikonsulent er du ein del av økonomiseksjonen, men stillinga vil og vere knytt til og ha arbeidsplassen sin ved fellesadministrasjonen for Institutt for samanliknande politikk, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap og sosiologisk institutt.

Arbeidsoppgåver:

 • Bestille varer og tjenester
 • Opprette innkjøpsforespørsel i bestillingssystemet basert på innmeldte eller observerte behov
 • Ta imot varer og registrere varemottak i innkjøpsløsning når varen er mottatt.
 • Utstyrsregistrering og låneavtaler
 • Sørge for at gjeldande lovar, regler og retningslinjer er overholdt iht økonomireglementet i staten.
 • Bidra med opplæring og informasjon om gjeldande rutiner til ansatte og ledere
 • Behandle faktura
 • Bidra til andre driftsoppgåver økonomiseksjonen eller fellesadministrasjonen har ansvar for

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Vi søkjer etter deg som har:

 • bachelorgrad innan økonomisk-administrative fag. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • relevant erfaring frå tilsvarande verksemd er ønskjeleg
 • god forståing og erfaring frå prosjektarbeid er ein føremon
 • god tall og regnskapsforståing er ein føremon
 • gode ferdigheiter i Excel
 • evne til å uttrykke deg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk

Vi søkjer ein person som:

 • er serviceinnstilt og positiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • er strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne
 • har stor grad av sjølvstende og evne til problemløysing
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • har interesser for forbetringsarbeid og nye løysingar
 • bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et godt og sterkt fagmiljø.
 • Løn som førstekonsulent etter kode 1408 etter hovudtariffavtalen i staten, ltr. 47-55 i det statlege lønsregulativet, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr 439 900 – 499 500. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Assisterande fakultetsdirektør Wenche Førre, tlf.: 55 58 91 64/ mobil; 41294058, e-post: [email protected]

Søknad, CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via «Søk stillinga».

Søknaden skal merkast: 21/17041

Søknadsfrist: 30. november 2021

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS