Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Økonomikonsulent / prosjektøkonom ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Økonomikonsulent/prosjektøkonom ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er det ledig ei fast stilling som økonomikonsulent/prosjektøkonom knytt til fakultetets økonomiseksjon. Hovudarbeidsplassen vil være ved Institutt for informasjons- og medievitskap, men du vil og samarbeide tett med dei andre økonomane i fakultetets økonomiseksjon.

Institutt for informasjons- og medievitskap har ein administrativ-/teknisk stab på 13 årsverk med hovudoppgåver innan økonomi, forskingsadministrasjon, studieadministrasjon samt teknisk drift. Det er eit høgt aktivitetsnivå ved instituttet med mange spennande prosjekt og eit godt arbeidsmiljø. For meir informasjon om instituttet sjå http://www.infomedia.uib.no/.

Arbeidsoppgåver:

 • Utarbeiding og oppfølging av instituttets årsbudsjett.
 • Budsjettering av prosjektsøknader til EU, Noregs Forskingsråd og andre eksterne finansieringskilder
 • Økonomioppfølging av eksternt finansierte prosjekt
 • Analysearbeid knytt til konkrete prosjekt og til instituttets prosjektportefølje
 • Utarbeiding av jamlege rapportar til instituttleiinga, vitskapleg stab og fakultetet
 • Vidareutvikle rapportar, styrings- og leiingsverktøy

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Vi søkjer etter deg som har:

 • Utdanning på mastergradsnivå innan økonomi
 • God økonomiforståing
 • Relevant praksis
 • God administrativ it-kompetanse, det er ein føremon med erfaring med relevante økonomisystem
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God kompetanse i norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg
 • Vi ønskjer at du er sjølvstendig, analytisk, strukturert og effektiv

Vi kan tilby:

 • Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver ved eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt.
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling.
 • Løn som seniorkonsulent (kode 1363) , ltr. 57-62.For tide utgjer det mellom 504 700 – 552 800 etter kvalifikasjonar. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det vere aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Fleksibel arbeidstid

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Ass. fakultetsdirektør Wenche Førre, tlf.: 55 58 91 64 / 41294058, e-post: [email protected]

Søknad, CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via «Søk stillinga».

Søknaden skal merkast 20/6599

Søknadsfrist: 15. august 2020

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Søk stillinga