LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomiansvarleg / Seniorkonsulent (vikariat) - Sarssenteret

Søknadsfrist: 10.11.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forsking (Sarssenteret) held til på Marine­holmen campus saman med biofaglege miljø knytt til Universitetet og andre forskingsinstitusjonar. Senteret er partnar med det europeiske molekylærbiologiske laboratorium (EMBL) og har som følgje av det ei sjølvstendig rolle direkte underlagt UiBs rektor og den sentrale administra­sjonen. – Les meir her.

Økonomiansvarleg

I Sarssenteret si administrasjon er det ledig ei fulltids vikariatstilling som Økonomiansvarleg (Seniorkonsulent) frå januar 2022 – januar 2023. Det er moglegheit for ei forlenging utover den opphavlege tilsettingsperioden dersom personen som no innehar stillinga vel og forlenge si permisjon. Den administrative staben ved Sarssenteret tilbyd generell administrativ støtte inkludert økonomisk-, personal- og HMS-relaterte tenester for senterets styre og forskarar; i dag omtrent totalt 70 tilsette og gjestar. Sarssenteret høyrer til Universitetet i Bergen og er partner med The European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Vi ser etter ein sjølvstendig, strukturert og samarbeidsvillig lagspelar med ein sterk forståing av økonomisk styring og erfaring med prosjektstyring. Som økonomiansvarleg vil du få varierte og sjølvstendige arbeidsoppgåver og arbeide nært med våre forskarar i eit internasjonalt miljø. Personen som blir tilsett i stillinga er forventa å bidra til å sørge for at dei gode og rettferdige regnskapspraksisane, lagt fram av Universitetet i Bergen, blir følgt. Stillinga er ei av fem administrative stillingar ved Sarssenteret og personen som blir tilsett vil rapportere til Sarssenterets administrasjonssjef.

Arbeidsoppgåver:

 • Støtte til forskarar innan økonomi og forskingsadministrasjon
 • Økonomistyring av ekstern – og internfinansierte forskingsprosjekt
 • Prosjektoppfølging; ansvar for kontraktsoppfølging, budsjettering or økonomirapportering
 • Søknadstøtte og koordinering av forskingsprosjekt
 • Utviklingsoppgåver, her under utvikling og forbetring av prosjektverktøy, økonomiverktøy mm.
 • Leiarstøtte og rådgjeving i økonomispørsmål til forskingsgruppeleiarane ved senteret
 • Rutinemessig innkjøp, regnskaps- og økonomiarbeid
 • Utforming av analysar og prognosar knytt til prosjekta
 • Høgt kvalifiserte saksbehandlingsoppgåver, utgreiings- og utviklingsoppgåver som krev stor grad av sjølvstende og problemløysingsevne

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad i økonomisk-administrative fag. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant erfaring frå tilsvarande verksemd er ynskeleg
 • God forståing og erfaring frå alle prosesser i administrativ prosjektoppfølging er ein føremon
 • Har du kjennskap til oppfølging av EU-prosjekt er det ynskeleg
 • Universitetet i Bergen bruker Unit4 ERP som finansielt system, SAP for lønn og Tableau som rapporteringsverktøy. Erfaring frå disse eller liknande system er eit føremon
 • Gode ferdigheiter i Excel
 • Må ha evne til å uttrykke deg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Vi søkjer ein person som:

 • Er serviceinnstilt og positiv
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Er strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne
 • Har stor grad av sjølvstende og evne til problemløysing
 • Har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Har interesser for forbetringsarbeid og nye løysingar
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Ei utfordrande stilling med spanande arbeidsoppgåver i eit internasjonalt anerkjent forskingsmiljø
 • Løn som seniorkonsulent, kode 1363 i lønssteg 54-59 (for tida utgjer dette 491.200 – 534.400 pr. år) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. For særs kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse (SPK)
 • Gode velferdsordningar

Søknad på engelsk eller norsk:

Send søknad elektronisk via lenkja «søk på stillingen» på www.jobbnorge.no.

Søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer og kvifor du passar til stillinga
 • Oversikt over utdanning og arbeidserfaring (CV)
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjon som ligg føre i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen.

Søknader på e-post vert ikkje vurderte.

Søknadsfrist: 10 November 2021.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte:

UiB er ein organisasjon som i særlig grad må vere tilpassingsdyktig til endringar i omgivnadane. Den som vert tilsett må difor vere førebudd på at arbeidsoppgåvene kan bli endra.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS