LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Studiekoordinator og førstekonsulent innanfor eksamen

Søknadsfrist: 13.03.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studentar og 2.200 tilsette. Universitetet har store ambisjonar. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og vera ei drivkraft i kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet. Vår felles retning skal drivast fram av omtanke for grøn og berekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måtar å forvalte naturressursane på og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde.

I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning, forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og museumsverksemd. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i seks fakultet med 13 institutt og 2 nasjonale forskings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarknad og tilbyr ei rekke spennande kultur- og fritidsaktivitetar.

Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi løfta blikket, og våga å tenke stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Fakultetet har eit nært samarbeid om forsking med NORCE og industrien i regionen. Ei rekkje master- og doktorgradsoppgåver vert laga i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskingssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utvikla fleire fagmiljø som er internasjonalt leiande. Fakultetet har om lag 2.900 studentar og 500 tilsette fordelte på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressursar og Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging.

Om stillinga

Universitetet i Stavanger har to ledige stillingar, ein innan studiekoordinering og ein innanfor eksamen ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, fakultetsadministrasjonen, eining for utdanningsadministrative tenester.

Den som vert tilsett vil få ein variert, interessant og travel kvardag tett på tilsette og studentar.

I stillinga som studiekoordinator vil du arbeide tett på studentar som tar utdanning innanfor teknisk- naturvitskaplege fag. Ansvarsområde er studiekoordinering/-gjennomføring, og inneber støtte til utdanningsaktivitetane som finn sted ved institutta. I stillinga som førstekonsulent på eksamen vil du blant annet jobbe med eksamensgjennomføring og saksbehandling av saker som angår eksamensområdet ved det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Hovudoppgåver

Studiekoordinator

 • sakførebuing innanfor studiekoordinering og -gjennomføring
 • følgje opp studentane ved fakultetet, mellom anna bidra med informasjon til studentane om undervisning og studiekvardag
 • samarbeide tett med studieprogramleiar og vitskapleg tilsette på institutt om oppgåver knytt til gjennomføring av studiet, kvalitetssikring/-utvikling
 • legga til rette for internasjonalisering og utveksling i studietilboda og følgje opp utvekslingsstudentar
 • greia ut og førebu saker innanfor ansvarsområde
 • følgje opp kvalitetssystemet innanfor fagområdet
 • bidra til vidareutvikling og kvalitetssikring av administrative rutinar og prosedyrar

Førstekonsulent eksamen

 • sakførebuing av sakar som omhandlar eksamen,
 • oppsett av eksamensoppgåver i digitalt eksamenssystem (p.t Inspera)
 • administrera og ha ansvar for gjennomføring av eksamen, digitalt og på campus,
 • eksamensarbeid i etterkant av eksamen, mellom anna arkivering og oppretting av sensoroppdrag i sensorportal og forvaltning av sensoroppdrag
 • bidra til vidareutvikling og kvalitetssikring av administrative rutinar og prosedyrar

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskild relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • relevant erfaring, helst frå offentleg administrasjon
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Vidare blir det lagt vekt på at du: 

 • er komfortabel med å arbeida med forskjellige digitale system og løysingar, og kan fort setja deg inn i nye system dersom dette vert naudsynt
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommande
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er sjølvstendig, effektiv og strukturert
 • er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosessar

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgåver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • ein ambisiøs arbeidsfellesskap og eit inkluderande arbeidsmiljø
 • løn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 509 000 - 575 000 bto pr år. I særskilte tilfelle kan høgare løn og stillingskode verte vurdert. Frå løna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjons- og forsikringsordningar
 • meir om gode for tilsette og fordelar på våre nettsider

Mangfald

Mangfald er ein ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunnar og erfaringar, kan vi sjå utfordringar frå fleire vinklar og finne betre løysingar.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for kvarandre med dei ulikskapane vi har, og vi legg til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne. Vi tek omsyn til behova dine og situasjonen din i ulike livsfasar. 

Om du synest stillinga er interessant, oppmodar vi deg til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore utanfor arbeidslivet ei tid.

Universitetet vil rekruttera fleire menn til avdelinga og oppmodar derfor spesielt menn til å søke. Dersom fleire søkjarar vert vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjonar, vil ein mann verte prioritert føre ei kvinne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Kontorsjef Marianne Sun May Per, tlf. 97587638 / 51832159, epost marianne.s.per@uis.no

Spørsmål om tilsetjingsprosessen kan rettast til HR-rådgjevar Salla Oftedal Andersen, tlf 51831976, e-post: rekruttering@uis.no

Søknad

Søk på stillinga elektronisk via "Søk stillinga" på denne sida. Her vert minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdighetar registrert. I søknadsbrevet må du få fram kva kompetanse og motivasjon du har for stillingane og om du søkjer begge stillingane.

Ein meir utfyllande CV, vitnemål, attestar og eventuelt annan dokumentasjon som du vil det skal tas omsyn til ved vurdering av søknaden, må lastas opp som vedlegg. Dokumentasjonen må finnast på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før opplasting.

Søknaden vert vurdert ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydeleg viser korleis evnene og erfaringane dine oppfyller kompetansekrava som det er skrive om over.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjer har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf offentleglova § 25. Dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje, vil du bli varsla om dette. 

UiS vurderer berre søknadar og vedlegg som er registrert i Jobbnorge.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS