LEDIG STILLING VED NMBU

Doktorgradsstipendiat - "Cryptosporidium and intestinal viral infections in young calves (CVC)"

Søknadsfrist: 25.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen


Om Veterinærhøgskolen


NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Prekliniske fag og patologi, Parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.


Institutt for parakliniske fag (Parafag) består av 8 faggrupper, Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Virologi, Parasittologi, Bakteriologi og mykologi, Ernæring og helse og Akvamedisin. Instituttet har ca. 120 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

Vi søker en veterinær med spesiell interesse for storfemedisin og som ønsker å bidra til vår forståelse av infeksjoner som fører til diaré hos kalv.

Om stillingen

Ved Institutt for parakliniske fag ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig en 3-årig stipendiatstilling innen intestinale infeksjoner hos kalv. Tiltredelse august 2021.

Den som ansettes vil jobbe i prosjektet «Cryptosporidium and intestinal viral infections in young calves» der vi skal studere ko-infeksjoner med kryptosporidier og bovint koronavirus hos spekalv. Prosjektet vil være et samarbeid mellom Faggruppe for parasittologi, Faggruppe for virologi og Produksjonsdyrklinikken. TINE og Animalia vil representere storfenæringen gjennom prosjektets referansegruppe.

Til tross for at mage/tarmbetennelse er den nest vanligst rapporterte sykdom hos kalv i Norge, vet vi foreløpig svært lite om hvordan samtidig infeksjon med ulike patogener påvirker sykdomsforløpet.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra med ny kunnskap om hvordan ko-infeksjoner med gastrointestinale patogener påvirker sykdomsutviklingen hos spekalv. Dette skal vi gjøre ved å ta i bruk ulike smittemodeller, inkludert in vivo smitteforsøk og en ex vivo modell med enteroider.

Stipendiaten vil ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av smitteforsøk, analysering av prøver og data, og publisering av resultatene.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre ex vivo og in vivo smitteforsøk.
 • Håndtere og ta prøver fra forsøksdyr.
 • Analysere prøver fra eksperimentene med aktuelle metoder, inkludert RNAseq, qPCR, mikroskopi, immunhistokjemi, etc.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Den som ansettes må ha eller forplikter seg til å ta kurs for å jobbe med forsøksdyr.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdannelse som kvalifiserer til norsk autorisasjon som veterinær på ansettelsestidspunkt.
 • Gode språkkunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Praktisk erfaring med generelt laboratoriearbeid.
 • Erfaring fra klinisk storfepraksis.
 • Erfaring med eksperimentelle forsøk på produksjonsdyr vil være en fordel.
 • Erfaring med cellekulturer.
 • Erfaring med molekylære metoder og bioinformatikk.

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Sterk faglig motivasjon.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og effektivt og i samarbeid med andre.
 • Gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 482 200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 25.05.2021.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Skannet utgave av originale vitnemål, karakterutskrifter og Diploma Supplement (hvis det finnes) for all fullført utdanning på bachelor- og mastergradsnivå som skal legges til grunn for opptak. Det er to unntak: Utdanningsdokumenter som ligger i Vitnemålsportalen kan sendes direkte derfra til fakultetet. Du trenger ikke å legge ved/sende dokumentasjon for utdanning som er avlagt ved NMBU.
 • CV og eventuelt liste over vitenskapelige arbeider
 • Offisiell beskrivelse av karaktersystemet fra utenlandsk institusjon hvor utdanning er avlagt (hvis aktuelt).
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (jf. NMBUs ph.d.-forskrift § 5-2).

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 21/01141 til NMBU Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS