NTNU søker etter en god kunnskapsleder - er du en av dem?

Instituttleder ved Institutt for Materialteknologi

Søknadsfrist: 08.05.2022

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for materialteknologi

Vi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innenfor materialteknologi, materialkjemi og materialvitenskap.  I samarbeid med industri og næringsliv er vi pådriver for utvikling av  innovative materialer, nye bruksområder og framstillingsprosesser.  Det som skjer på våre fagområder, er viktig for det grønne skiftet. Institutt for materialteknologi er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)

Om Stillingen

Vi søker gode kunnskapsledere - er du en av dem?

Institutt for materialteknologi søker en motiverende og inkluderende leder som kan utvikle instituttet videre sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets øverste leder. Du rapporterer til din dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Arbeidssted er i Trondheim

Nærmere opplysninger om fakultetet med dets institutter finnes på http://www.ntnu.no/nv (http://www.ntnu.no/nv).

Instituttleders viktigste oppgaver

 • Lede og utvikle instituttet med særlig fokus på undervisnings- og forskningsaktiviteten
 • Personalledelse for instituttets ansatte
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier, med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling
 • Ivareta samarbeidet med andre interne institutter, og delta i utviklingen av fakultetet og institusjonen
 • Representere og posisjonere instituttet og fremme eksternt samarbeid
 • Påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet
 • Bidra til en god og inkluderende prosess med samling av instituttet som mål i forbindelse med NTNUs campusprosjekt
 • Delta i NTNUs strategiske arbeid, stimulere til innovasjon, sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
 • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og effektiv drift av instituttet
 • Ansvar for velfungerende HMS-rutiner og utvikling av en god HMS-kultur
 • Legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø og utvikling av studieprogrammene instituttet bidrar til
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • Representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse
 • Bidra til å skape et likestilt og mangfoldig fakultet

Kvalifikasjonskrav

 • vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder
 • erfaring med strategisk arbeid og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner
 • undervisningserfaring og/eller erfaring fra veiledning
 • forskningserfaring, fortrinnsvis fra eksperimentell aktivitet
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med personalansvar og utvikling av organisasjon og organisasjonskultur
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • erfaring fra og kunnskap om materialvitenskap- og teknologi
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper med en motiverende og inkluderende lederstil
 • være en god lagspiller i et tverrfaglig lederteam, i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter
 • gode strategiske evner
 • være en tydelig og samlende leder, med evne til å løse utfordringer på en åpen og ærlig måte
 • evne til å prioritere, gjennomføre og ta beslutninger

Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende lederoppgaver i et inspirerende internasjonalt fagmiljø
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansatte goder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår

Instituttleder ansettes på åremål for fire år. Ønsket tiltredelse er 01.08.2022. Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Ved vurdering av den best kvalifiserte vil vi legge vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet som leder. Vi vil i tillegg vektlegge motivasjon for ledelse i akademia.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. Ved fakultet for naturvitenskap har vi per i dag få kvinnelige ledere, og vi oppfordrer spesielt kvinnelige kandidater til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om du har ønsket å reservere deg fra å bli oppført på søkerlisten. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til dekan Øyvind Weiby Gregersen, tlf. 91567096, e-post: [email protected] Har du spørsmål om ansettelsesprosessen, kontakt HR rådgiver Ranveig Nerhoel, tlf. 41419498, e-post: [email protected]

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 08.05.2022

Powered by Labrador CMS