LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)

Søknadsfrist: 28.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig stilling som instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord).

Ansettelsen vil være på åremål for inntil 4 år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to 4-årsperioder etter utlysninger.

Om RKBU Nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) får sine oppgaver og er finansiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse, barnevern og familievern. RKBU Nord skal bidra til å utvikle, implementere og formidle vitenskapelig, praksisrelevant, tverrfaglig og evidensbasert kunnskap som er relevant for tjenestene som arbeid med barn og unge. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og driver med forskning, undervisning, tjenestestøtte og formidling innenfor både helsefag og samfunnsfag.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har det overordnede resultatansvaret for instituttets samlede virksomhet innenfor rammene satt av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er utarbeidet egen instruks for stillingen og instituttleder rapporterer til dekan.

Oppgavene innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt ansvar for instituttets undervisning- og forskningsmessige aktivitet.

Instituttleder vil sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør utgjøre lederteamet ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttleder representerer RKBU Nord i formelle samarbeidsfora med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, de tre andre regionale kompetansesentrene og regionale samarbeidspartnere.

Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet. Det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

- Dekan Thrina Loennechen, tlf. 90 86 85 81, e-post: [email protected] eller

- Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik tlf. 90 24 29 45, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en leder med kompetanse fra barn og unges psykiske helse og/eller barnevern og familievern. Andre kompetanseprofiler kan vurderes dersom søker har særlig relevant lederkompetanse fra tilgrensende arbeidsområder.

Instituttleder må ha fokus på godt lederskap og være resultatorientert i instituttets faglige og strategiske ambisjoner om å bidra til forskningsbasert tjenestestøtte i barne-, unge og familiefeltet.

Det legges betydelig vekt på lederegenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, resultatorientering og strategisk planlegging.

Med bakgrunn i instituttets særlige samfunnsansvar overfor de kommunale og statlige tjenestene for barn, unge og familier, er det ønskelig med erfaring med samhandling med de aktuelle fagdirektorat og samarbeidspartene.

Det kreves:

 • Førstestillingskompetanse

Det er ønskelig at søkere kan dokumentere:

 • Kompetanse fra barn og unges psykiske helse og/eller barnevern og familievern
 • Lederutdanning
 • Erfaring fra strategisk arbeid og ledelse
 • Erfaring fra personalledelse og administrasjon
 • Erfaring med samhandling med de aktuelle fagdirektorat og samarbeidspartene

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på skandinavisk språk eller engelsk. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist blir ikke tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS