LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 19.03.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.


UiT har sju fakulteter, 40 institutter og sentre, og ledende forskningsmiljøer innenfor ulike fag. Universitetet har 269 studieprogrammer og har fokus på utdanningskvalitet.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen. Les mer om UiTs strategi mot 2030.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen. Det er ønskelig med oppstart 1. juli 2023, eller etter nærmere avtale. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år, med mulighet for ytterligere to fireårsperioder etter utlysning. Arbeidssted er fortrinnsvis campus Tromsø, men en av Handelshøgskolens øvrige campuser kan også vurderes.

Handelshøgskolen (HHT) er lokalisert på fire campus i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 3100 studenter og 115 årsverk. Ved HHT er utdanning og forskning integrert for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Koblingen mellom FoU, studenter og arbeidsliv er sentral. HHT er ansvarlig for bachelor og master i økonomi og administrasjon, bachelor og master i samfunnsøkonomi, bachelor og master i ledelse, innovasjon og marked, samt erfaringsbaserte mastre i ledelse og MBA samt hel- og halvårsenheter som retter seg mot etter- og videreutdanningsmarkedet (både nettbaserte og campusbaserte studieenheter). HHT tilbyr Phd-program i samfunnsvitenskap. Studieprogrammene er ledet av oppnevnte studieledere og det er assisterende instituttledere i Harstad, Alta og Narvik. De vitenskapelig ansatte er organisert i seks forskningsgrupper: Experiential Marketing, Management and Innovation (EMMI), Research on Entrepreneurship, Innovation and Sustainability (REIS), Revisjon og Regnskap (FRR), Sustainable Marketing (SUM), The Centre for Economic Research (CER) og Strategi, styring og ledelse (SSL)

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Fakultetsdirektør Terje Aspen

eller dekan Jørgen Berge

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har den daglig ledelse av den samlede faglige og administrative virksomheten ved instituttet, og har ansvar for at denne utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret. Instituttleder oppnevner nestledere for utdanning og forskning samt assisterende instituttledere for hver av de øvrige campus, som skal inngå i ledergruppen. Instituttleder rapporterer til dekan.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar.
 • Delta i institusjonens strategiske arbeid, og sørge for at enheten har oppdaterte planer som følges opp med fokus på kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og nyskapning.
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø med kvalitet i undervisning og forskning.
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser, herunder også sikre at ansatte blir hørt og at organisasjonens medbestemmelse blir fulgt opp.
 • Representere institusjonen og fremme internt og eksternt samarbeid.
 • Personalansvar med fokus på utviklingsamtaler, karriere og arbeidsplaner.
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og personal-, og studentoppfølging, samt legge til rette for studentenes læringsmiljø.
 • Sørge for god teknisk og administrativ støtte.
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner.

Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe og skal bistå i arbeidet med en tettere integrasjon og samhandling mellom fakultetets tre institutter. Instituttet har en administrativ stab ledet av kontorsjef.

Kvalifikasjoner

Vi søker en handlekraftig instituttleder med interesse for å lede og forvalte et faglig aktivt institutt, og som gjennom sitt virke vil legge til rette for forskning, utdanning og formidling av høy kvalitet.

Stillingen krever i tillegg

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et av instituttets fagfelt
 • god kjennskap til forskning og utdanning innenfor fagområder som er relevant for instituttet
 • dokumenterte lederegenskaper, herunder motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å sette mål og arbeide strategisk for å nå disse
 • gode kommunikasjonsevner, flink til å bygge nettverk og skape tillit, samt forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk

Det vil være en fordel å ha

 • erfaring fra ledelse ved universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon
 • dokumentert pedagogisk kompetanse på universitetnivå

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • CV og søknadsbrev
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lederopplæring og lederutviklingsmuligheter

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som instituttleder. Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Om fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) har en tverrfaglig forsknings- og undervisningsprofil og består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

BFE-fakultetet har totalt 3860 studenter og 441 årsverk. Fakultetets primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS