Vil du lede et verdibasert utdannings- og forskningsmiljø innen helsefag?

Instituttleder - Institutt for helse

Søknadsfrist: 09.10.2023

VID vitenskapelige høgskole

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Ambisjonen vår er å bli universitet innen 2028.


Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.


Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. VID har en særlig sterk forskningsprofil innen praksisrelevant forskning, mangfold, sosial ulikhet, særlig sårbare grupper og global kristendom.


Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.


Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.

Om enheten/fakultetet

Fakultet for helsefag har 3 600 studenter og mer enn 250 ansatte og tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå i Oslo, Sandvika, Bergen, Sandnessjøen og Stavanger. Fakultetet har en omfattende forskningsaktivitet som inkluderer forskningsgrupper og forskningsprosjekter. For tiden utvikles det et ph.d.-program innen helse og samhandling. Fakultet for helsevitenskap har avtaler med kommuner, spesialisttjeneste og ideelle virksomheter om samarbeid om utdanning og forskning, samt en rekke avtaler med internasjonale samarbeidspartnere. Fakultetet består av Institutt for sykepleie og Institutt for helse.

Institutt for helse har rundt 80 ansatte og 1 500 studenter og er lokalisert i VIDs campuser i Stavanger, Bergen, Oslo og på studiestedet Kunnskapssenteret i Sandvika. Instituttet tilbyr bachelorprogram i ergoterapi og vernepleie samt en rekke tverrfaglige master- og videreutdanninger.

Om stillingen

VID vitenskapelige høgskole søker en samlende og inspirerende person til å lede Institutt for helse.

Instituttlederen får det overordnede ansvaret for utdanning, forskning, formidling og innovasjonsarbeid innen instituttets fagområder. Lederen er strategisk og helhetstenkende, har store ambisjoner på fagområdenes vegne og bidrar til at høgskolen når sine mål og visjoner om å utvikle profesjonsutøvelse med god kvalitet og forskning av høy internasjonal kvalitet. Instituttlederen inngår i dekanens ledergruppe ved fakultetet.

Instituttleder har sin arbeidsplass ved VIDs campus i Stavanger, men en del reiser til VIDs andre campuser må påregnes. Instituttleder har personalansvar for instituttets studieledere og instituttadministrasjonen.

Instituttlederstillingen er en åremålsstilling med åremålsperiode på fire år (UHL § 6-4), med mulighet for forlengelse inntil to ganger. Den som ansettes får i åremålsperioden permisjon fra sin faste ansettelse i vitenskapelig stilling. Søkere som ikke allerede er ansatt ved VID, vil bli tilbudt vitenskapelig grunnstilling, på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Kun søkere som er aktuelle for lederstillingen vil bli sakkyndig vurdert.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på førstestillingsnivå og innen et av instituttets fagområder

Det er også ønskelig med: 

 • erfaring fra ledelse i universitets- og høyskolesketoren
 • erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • erfaring med fagutvikling, forskning og prosjektledelse
 • erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • erfaring med digital utdanning og flercampus-undervisning
 • god kjennskap til helseprofesjonenes praksisfelt
 • erfaring med internasjonalt samarbeid om utdanning og forskning 

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strategisk og målrettet
 • Stor gjennomføringskraft
 • God organisasjons- og rolleforståelse

Vi ser etter deg som med entusiasme og engasjement etablerer gode relasjoner og brede nettverk i Norge og i utlandet. Du verdsetter tverrfaglighet og samarbeid – og setter studentenes læringsmiljø høyt.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Generelle kriterier

Vi søker fortrinnsvis etter kolleger med førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med ansettelse som høgskolelektor.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor og høgskolelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Vi tilbyr

 • En spennende og innholdsrik lederstilling
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1475 Insituttleder med lønn etter avtale.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som ansettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli brukt sorteringskomité/adminitativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling
 • ved manglende førstekompetanse legges ved en plan som skisserer hvordan søker vil kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av en treårsperiode

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 09.10.2023

Tiltredelse: 01.01.2024 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Elisabeth Jeppesen, e-post elisabeth.jeppesen@vid.no eller tlf. 23 69 36 15

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS