LEDIG STILLING VED OSLOMET

Instituttleder – Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Søknadsfrist: 02.01.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du lede landets største utdannings- og forskningsmiljø innen sykepleie og helsefremmende arbeid? 

Ved Fakultet for helsevitenskap er det ledig stilling som instituttleder for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Stillingen er en åremålsstilling for fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt tolv år. Stillingen er ledig fra 1. februar 2024.

OsloMet er i ferd med å bygge opp landets ledende kompetansemiljøer innen sykepleie, paramedisin og spesialiseringer knyttet til dette fagområdet. Instituttet tilbyr foruten bachelor i sykepleie og paramedisin, flere masterprogrammer blant annet i psykisk helse, samfunnernæring, helsesykepleie og jordmorfag, - og tilhørende forskningsaktivitet. 

Instituttet er i gang med implementering av nye programplaner i alle våre utdanninger og disse gjennomføres i tett samarbeid mellom avdelinger, campuser og praksisfelt. Vi har en målsetting om at bachelorutdanningen i sykepleie og våre masterprogrammer skal prioriteres og styrkes i årene som kommer. Instituttet har også en tydelig satsing på forskning og flere forskningsgrupper er etablert blant annet med mål om økt tverrfaglighet og praksisnær forskning. Fakultet for helsevitenskap har for tiden ca. 160 stipendiater. 

Instituttet har gjennomført en omorganiseringsprosess, der målet har vært å styrke fagområdene på tvers av avdelinger. Målet er å oppnå større helhet og progresjon i fag og læringsutbytter innenfor og på tvers av utdanningsprogram, styrket forskning, samt optimal og systematisk bruk av kompetanse på tvers av nivå og fagmiljøer, og dermed også optimal bruk av instituttets, og fakultetets ressurser. Instituttleder har en sentral rolle i å lede dette omstillingsarbeidet.

Ansvars- og arbeidsområde

Instituttet består av åtte avdelinger og har over 200 ansatte. Instituttleder har resultatansvar for forskning, utdanning, utviklingsarbeid og formidling ved instituttet. I tillegg ligger også personal- og budsjettansvar til stillingen.

Instituttet er i omstilling for å møte de endrede rammebetingelsene i utdanningssektoren og i helsetjenestene. Instituttleder får en viktig oppgave i å lede endringsprosessene for å sikre bærekraftige utdanninger og forskning i tett samarbeid med de øvrige instituttene på fakultetet og helsetjenestene.

Den som ansettes har ansvar for styrets målsetning om at sykepleierutdanningen skal være ledende innen forskning og utdanning. Videre å sikre rammebetingelser og legge forholdene til rette for faglig samarbeid mellom fagmiljøene på instituttet og mellom instituttene på fakultetet, samt innad på OsloMet, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningssektoren er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying og strategisk planlegging ut fra samfunnets behov. Du vil være sentral i fakultetets ledergruppe, og bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt nye universitet, og som er til stede i møte med studenter og ansatte.

Instituttleder rapporterer til dekan og inngår i fakultetets ledergruppe. Instituttleder har en administrativ instituttlederstøtte. For mer informasjon om ansvar og oppgaver, se stillingsbeskrivelsen for instituttleder.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • sørge for at instituttet utvikles i tråd med gjeldende lovverk, forskrift, vedtatte strategier og mål
 • være en pådriver for at sykepleierutdanningen skal bli ledende innen forskning og faglig utviklingsarbeid
 • samarbeide internt ved universitetet og bidra til økt medvirkning med studenter, brukere, samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra i dekanens ledergruppe og i fakultetets strategiske arbeid, blant annet for å oppnå synergier, samarbeid og forskning på tvers av institutter og fagområder
 • jobbe for at studenter og ansatte får et godt, helhetlig og mangfoldig lærings- og arbeidsmiljø
 • tilrettelegge for eksternt finansierte forsknings- og utdanningsoppdrag, og bidra til god økonomistyring

Kvalifikasjonskrav 

 • sykepleiefaglig bakgrunn
 • relevant høyere utdanning på førstestillingsnivå, gjerne professor
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra utdannings- og forskningsvirksomhet og/eller fra helsetjenesten med dokumenterbare resultater
 • erfaring med, og god forståelse for, økonomistyring og personalledelse
 • god kjennskap til instituttets utdanninger
 • erfaring med endringsprosesser og arbeid i flerfaglige/tverrfaglige miljøer
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid
 • erfaring med å utøve strategisk ledelse
 • formell lederkompetanse

Personlige egenskaper

 • du er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • du har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • du har tydelig og inkluderende lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger
 • du er samlende og med evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt
 • du har entusiasme og engasjement for fagområdene

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • å lede et institutt i sterk utvikling
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • muligheter for nettverksbygging
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • gode lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1475 instituttleder, lønnstrinn 84-89, det vil si kroner 966 300 – 1 102 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. 

Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • CV
 • alle sider av vitnemål
 • attester
 • gjerne tre referanser (overordnet, sideordnet, underordnet)

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan Gro Jamtvedt, telefon 975 18 144, e-post: gro.jamtvedt@oslomet.no
 • Instituttleder Marit Kirkevold, telefon 957 66 830, e-post: maritkir@oslomet.no

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsfrist: 2. januar 2024

Ref: 23/08478

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS