LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk

Søknadsfrist: 23.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi / Institutt for matematikk og statistikk

Om stillingen og instituttet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet, har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder. Vi søker en engasjert leder som kan videreutvikle og lede instituttets forsknings-, utdannings-, innovasjons-, og formidlingsvirksomhet. Instituttleder vil være en del av den samlede ledergruppen på fakultetet.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi består av seks institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor naturvitenskap og teknologi, sikkerhet og beredskap. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et anerkjent og synlig kraftsenter for kunnskap og teknologiutvikling i nordområdene og i Arktis.

Institutt for matematikk og statistikk har rundt 48 ansatte, hvorav 22 i faste vitenskapelige stillinger og en teknisk/administrativ stab på to personer. Øvrige er ansatt i ulike midlertidige stillinger, inkludert ca. 20 ph.d.-studenter og ca. 4 postdoktorer eller forskere. Instituttet holder til i Forskningsparken.

Forskningen ved instituttet er organisert i fem forskningsgrupper; algebra, modellering av komplekse systemer, statistikk og dataanalyse, geometri og matematisk fysikk og Undervisningskvalitet.

Forskningsgruppene ved instituttet driver både grunnforskning og anvendt forskning. De er i den internasjonale forskningsfronten på flere områder og har utstrakt internasjonalt samarbeid. En mer utfyllende beskrivelse av forskningsgruppene er gitt på nettsidene til Institutt for matematikk og statistikk.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I samarbeid med Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for kjemi tilbyr instituttet en bachelorgrad i matematiske realfag. Instituttet har en mastergrad i Mathematical Sciences, som inkluderer både matematikk og statistikk og samarbeider med Institutt for fysikk og teknologi om et 5-årig integrert sivilingeniørstudium. Instituttet bidrar også i flere andre studieprogram. Instituttet har videre det administrative ansvaret for Lektor i realfag 8-13 og er svært opptatt av undervisningskvalitet. Hvert år undervises ca. 40 emner.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Sentrale arbeidsoppgaver

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan. Instituttleder vil ha tilknyttet egen administrativ stab.

Sentrale oppgaver er:

 • Ledelse av faglig, strategisk og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar og personal- og økonomiansvar
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Arne O. Smalås:

eller fakultetsdirektør Valentina B. Vollan:

Kvalifikasjoner

Stillingen krever:

 • Normalt professor/dosent/førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt
 • erfaring fra ledelse ved f.eks. universitet, høyskole, forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • interesse for faglig ledelse og gode evner til samarbeid, strategisk tenkning, kommunikasjon og fleksibilitet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Det legges i tillegg avgjørende vekt på om kandidaten har:

 • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit
 • erfaring fra forskningsledelse
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring fra undervisning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • likestillings- og mangfoldskompetanse

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor naturvitenskap og teknologi
 • et dynamisk og internasjonalt miljø
 • dyktige, ambisiøse og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Instituttleder ansettes på åremål for fire år, og kan ansettes for to nye perioder, totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig. Etter endt åremålsperiode kan fast ansettelse i vitenskapelig stilling være aktuelt, avhengig av forskningsfelt, kompetanse og relevans for instituttets aktiviteter.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Forskningsaktivitet

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet i ansettelsesperioden. Midler til en fireårig ph.d.-stilling eller treårig postdoktorstilling vil bli stilt til disposisjon. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Inntil 6 måneder av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS