LEDIG STILLING VED NINA

Ingeniør innen samfunnsforskning ved NINA Lillehammer

Søknadsfrist: 15.02.2024

Norsk institutt for naturforskning

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse (www.nina.no). Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 330 ansatte. Hovedkontoret med NINA-huset, ligger i Trondheim i tilknytning til Gløshaugen. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. NINA er med i FRAM-senteret i Tromsø, CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo og Senter for Reiselivsforskning på Lillehammer.

NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger.

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø?

 Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA), og denne stillingen være noe for deg.

Ved NINA’s avdeling på Lillehammer er det ledig stilling som ingeniør med natur- og samfunnsvitenskapelig kompetanse. En ingeniørstilling i NINA innebærer blant annet å være en prosjektmedarbeider som bidrar på ulike forskningsprosjekter fra idéfase til gjennomføring ved å delta i prosjektmøter, gjennomføre feltarbeid, gjennomføre enklere analyser, og å bidra til å skrive forskningsrapporter.

NINAs avdeling på Lillehammer har en bred aktivitet knyttet til forskning innen samfunns- og naturvitenskap, og en rekke fler- og tverrfaglige prosjekter. NINA har ca. 30 forskere med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og mange av disse har arbeidssted på Lillehammer. På NINA Lillehammer skal vi jobbe for de gode miljøløsningene, og se dette i sammenheng med livskvalitet! Vi har et arbeidsmiljø som preges av raushet, trivsel og at vi spiller hverandre gode! NINA Lillehammer ønsker å sette lokale utfordringer inn i et globalt perspektiv, og globale utfordringer i et lokalt perspektiv!

Viktige forskningsområder er natur- og viltforvaltning, friluftsliv, ferdsel og turisme, bærekraftige endringer for økt naturmangfold og ferskvanns- og fiskeøkologi. I tillegg til forskning utføres også interesse- og bærekraftsanalyser, konsekvensutredninger og rådgivning. Sentrale oppdragsgivere er miljøforvaltningen, kommuner, næringslivet, Norges forskningsråd og organisasjoner samt EUs forskningsprogrammer, Biodiversa, IPBES og øvrige internasjonale oppdragsgivere. NINA har også et økende samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner og har et mål om økt internasjonal finansiering av prosjekter, bl.a. gjennom EU-midler.

Om stillingen:

Stillingen er en prosjektmedarbeider som vil jobbe sammen med mange ulike forskere, og på forskjellige typer forskningsprosjekter, primært ved NINA Lillehammer. Det må også påregnes noe feltarbeid for forskere ved andre avdelinger i NINA, og i perioden med feltarbeid må det påregnes en del reising. De fleste prosjektene er rettet mot anvendt samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til bærekraftmål og relasjoner mellom mennesker og natur. Forskningsprosjektene kan dreie seg om sosial-økologiske perspektiver med problemstillinger knyttet til naturforvaltning, besøksforvaltning, dialog- og beslutningsprosesser, økosystemtjenester, naturopplevelser, kulturmiljø, friluftsliv, grønn omstilling, arealbruk og planlegging, bærekraft og utfordringer og muligheter i spennet mellom miljøvern og næringsutvikling. Det vil være spesielt aktuelt med prosjektarbeid knyttet opp mot tiltak for å bevare villreinen, med arbeidsoppgaver knyttet til feltarbeid, samt enklere analyser og evalueringer i forbindelse med uttesting av ulike typer tiltak.

Arbeidsoppgaver:

• Gjennomføre feltarbeid, analysere data, sammenskrive analyser til rapporter

• Være en aktiv prosjektmedarbeider

• Bidra til metodeutvikling, rapportskriving, delta på og gjennomføre brukerundersøkelser

• Drive forskningsformidling mot forvaltning, brukere og oppdragsgivere

Hvem søker vi?

Du er initiativrik og liker å samarbeide med andre. Du er innstilt på en utfordrende og variert hverdag, og har god forståelse av hva anvendt forskning innebærer. Du er blid, positiv og kan jobbe både selvstendig og i team i et aktivt forskningsmiljø. Du liker å kombinere feltarbeid og det å jobbe ute både med ulike mennesker og under ulike vær- og føreforhold, med innearbeid på kontoret hvor du må strukturere og å analysere data. Du har kompetanse og særlig interesse for forskning innen en eller flere av disse områdene: Ferdsel, naturforvaltning, friluftsliv, ulike brukerinteresser og brukerkonflikter, barn- og unges bruk av natur, miljøholdninger eller dialogmøter mellom ulike interessegrupper.

Kompetansekrav:

• Mastergrad innen anvendt økologi, naturforvaltning, geografi, naturbasert reiseliv, eller tilsvarende utdanning

• Godt norsk språk både muntlig og skriftlig er et krav, i tillegg til god engelsk både muntlig og skriftlig.

• God kunnskap til kvantitative analyserer, men gjerne også kvalitative metoder,

• Førerkort er påkrevet.

Vi tilbyr:

• fast arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø

Søknaden må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuelt publikasjonsliste.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål knyttet til utlysningen og stillingen kan gjøres til:

  • Forskningssjef Kristin E. Mathiesen, tlf. +47 907 29 614

Søknadsfrist er 15. februar 2024

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Kristin E. Mathiesen, Forskningssjef, +47 907 29 614, kristin.mathiesen@nina.no
Powered by Labrador CMS