LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat maritim sikkerhet og design

Søknadsfrist: 25.06.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har ca. 2780 studenter og 140 ansatte.Fakultetet har i dag elleve bachelorprogram og fire masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe.

Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen maritim sikkerhet og design ved Fakultet for økomomi og samfunnsvitskap.

Høgskulen på Vestlandet sitt Senter for sjøsikkerhet samler og synliggjør HVL sine fagmiljøer innenfor fokusområdene grønn skipsfart, sikker skipsfart og digitalisering. Senteret fremmer tverrfaglig samarbeid innen forskning og utvikling, og er videre en arena for samhandling mellom HVL, maritimt næringsliv og maritime myndigheter.

Senter for sjøsikkerhet er i stor utvikling og har blant annet mottatt finansiering for å gjennomføre et større prosjekt med mål om å bygge tverrfaglig kompetanse innen maritim sikkerhet og sikkerhetskultur i møte med den grønne omstillingen i maritimt næringsliv. Vi søker derfor etter en stipendiat innenfor maritim sikkerhet og design. I stillingen har menneskets rolle særskilt fokus, og prosjektet skal være brukersentrert, for at brukerne sikkert og effektivt kan operere i komplekse arbeidsmiljø. Resultat(er) kan være operasjonelle eller regulatoriske løsninger eller tekniske innovasjoner.

Stillingen er 100% over tre år. Stipendiaten blir en del av den maritime forskningsgruppen MarSafe ved institutt for maritime studier. Arbeidssted er HVLs campus Haugesund.

Den som ansettes i stillingen forplikter seg til å søke opptak på ph.d.-programmet i nautiske operasjoner innen tre måneder etter oppstart i stilling. Dette unike ph.d.-programmet er en fellesgrad mellom de fire sivile høyere utdanningsinstitusjonene som tilbyr maritim sertifikatgivende utdanning; UiT, NTNU, USN og HVL. Mer info om ph.d.-programmet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge og gjennomføre forskning ved hjelp av relevant kvalitativ og/eller kvantitativ metode, vurdere og analysere data, tolke og konkludere
 • Skrive vitenskapelige tekster til konferanser og fagfellevurderte tidsskrifter
 • Aktiv deltakelse i forskningsprogrammet MarSafe og i PhD-programmet i nautiske operasjoner, samarbeid i tverrfaglige miljøer
 • Noe reising må påregnes

Kvalifikasjonskrav:

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Relevant mastergrad innenfor maritim sikkerhet, maritime operasjoner, sikkerhetskultur, brukerfokusert design (HCD) eller andre relevante fagfelt. Mastergraden må ha omfang på 120 sp (basert på 180 sp bachelorgrad) eller integrert mastergrad med omfang 300 sp. Det er krav om vektet snitt på minimum B. Søkere som ikke dekker karakterkravet kan søke dersom det kan dokumenteres at kandidaten er særlig egnet for stillingen. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av forskningsmetode og dataanalyse
 • Dokumenterte kvalifikasjoner i engelsk tilsvarende kravene i norsk høyere utdanning
 • Personen som ansettes må dekke kravene til opptak til PhD-programmet i nautiske operasjoner. For mer informasjon, se her.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra jobb til sjøs
 • Erfaring fra forskning i næringer med sikkerhetskritiske områder er en fordel
 • Erfaring med eller interesse for human factors, HCD, menneske-maskininteraksjon og menneskelig ytelse/kapabilitet er en fordel
 • Kandidater uten maritim operativ erfaring kan søke dersom de har dokumentert annen relevant erfaring fra human factors (publikasjoner eller industrierfaring).
 • Norskkunnskaper tilsvarende kravene i norsk høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig, i små og store grupper og sammen med kollegaer fra andre fagfelt
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Interesse for formidling
 • Sterk motivasjon for å fullføre en doktorgrad innenfor tidsfristene og for å bidra til forskning innenfor det maritime fagfeltet

 

Stipendiat

Søkere må legge ved en prosjektbeskrivelse på 4-5 sider.Prosjektbeskrivelsen skal:

 • ta utgangspunkt i ph.d.- prosjektets overordnede problemstilling
 • gi en beskrivelse av hvordan søker ser for seg gjennomføringen av prosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode, teori og plan for gjennomføring av prosjektet.
 • skrives på engelsk.

Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder. Merk at søknader uten prosjektbeskrivelse eller noen av de etterspurte vedleggene ikke vil bli vurdert.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Tilsatt under forutsetning av at du får innvilget arbeids- og oppholdstillatelse (må vurderes individuelt).

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor, Margareta Lützhöft, Prosjektleder: mhl@hvl.no

2) Instituttleder Johanne Marie Trovåg: jmt@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS