LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgjevar innan UX-design og universell utforming av IKT

Søknadsfrist: 30.05.2024

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 17 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU).

ALU er ei avdeling i fellesadministrasjonen under prorektor for utdanning. Avdelinga bidreg til utvikling av læring og undervisning for studentar og tilsette. ALU sine arbeidsområde er: utdanningsfagleg kompetanse, forsking og utvikling, og strategisk rådgiving.

Rådgjevar

Høgskulen på Vestlandet, Fellesadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som rådgjevar innan UX-design og universell utforming av IKT, campus Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal eller Førde

Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) har ledig stilling som rådgjevar innan UX-design og universell utforming av IKT.

ALU har ansvar for å bidra til utdanningsfagleg kompetanse hos undervisarar. Avdelinga skal og støtte tilsette og studentar si utvikling av digital kompetanse. Stillinga er plassert i team for universell utforming av IKT og pedagogisk programvare. Teamet har sidan oppstarten i 2022 arbeidd målretta med å heve kompetansen blant tilsette på universell utforming av IKT. Vi arbeider med rådgjeving i organisasjonen, og utvikling av ressursar og kurs retta mot fagtilsette og studentar. Målet er å sikre studentane eit universelt utforma læringsmiljø. Du blir ein del av eit sterkt fagmiljø som ynskjer å skape gode brukaropplevingar for studentar og tilsette. Som rådgjevar hjå oss vil du arbeide tett saman med andre fagfelt, andre avdelingar og fakultet, og det vil vere moglegheit for å forme si eiga rolle.

Arbeidsstaden er ved ein av høgskulen sine fem campus.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Sikre gode og heilskaplege brukaropplevingar ved å forme nye, og forbetre eksisterande digitale løysingar
 • Aktivt bruke designmetodikk for å sikre at behova til brukaren blir varetekne
 • Vidareutvikle og halde ved like HVL sitt designsystem
 • Vidareutvikle og halde ved like HVL sine nettressursar innan universell utforming av IKT
 • Representere HVL i nasjonale forum og utviklingsarbeid
 • Fasilitere og halde workshops

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på mastergradnivå, minimum bachelornivå
 • Inngåande kunnskap om WCAG og tilhøyrande vurdering av teknologiske verktøy og tenester
 • Erfaring frå UX-arbeid i UH-sektoren
 • Erfaring med prototypeverktøy som Figma
 • Basiskunnskap om HTML og CSS
 • Erfaring med å undervise, både digitalt og fysisk
 • Sterke skriftlege og munnlege kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Kjennskap til LMS (me nyttar Canvas) og tilhøyrande integrerte tredjepartsløysingar
 • Kjennskap til anbodsprosessar

Personlege eigenskapar:

 • Analytiske evner og evna til å tenkje kreativt for å løyse utfordringar
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, systematisk og effektivt
 • Gode kommunikasjons-og samarbeidsevnar med ulike menneske og yrkesgrupper
 • Evne til å presentere kompleks informasjon på ein klar og forståeleg måte
 • Meistrer eit høgt arbeidstempo
 • God evne til å veksle mellom det operative og det langsiktige

Det vert lagt vekt på at personen som vert tilsett er personleg egna for stillinga

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som rådgjevar er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgjevar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Dersom vedlegga overskrid 50 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenkje.

Søkjarar med utanlandsk utdanning må i tillegg dokumentere at utdanninga samsvarar med norsk bachelor-, master-eller ph.d.-grad. Sjå www.hkdir.no for meir informasjon om vurdering av høgare utdanning. 

HK-dir tilbyr automatisk godkjenning for enkelte gradar frå utvalde land. Dersom utdanninga til søkjaren er dekka av ordninga med automatisk godkjenning, vil det vera tilstrekkeleg å leggje ved dokumentasjon på dette. Du kan lese meir om ordninga med automatisk godkjenning her.

Vi gjer merksam på at søknad om vurdering gjennom den ordinære godkjenningsordninga til HK-dir kan ta tid. Du bør difor sende søknad om godkjenning så raskt som mogeleg når du veit at du vil søkje på stillinga. Dersom du ikkje har fått svar frå HK-dir innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå HK-dir om at dei har motteke søknaden din. 

Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Arbeids- og opphaldsløyve i Norge er ein føresetnad for å tiltre stillinga. 

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvending i behandlingen av søknadane.

Vi tek atterhald om at stillinga si plassering i organisasjonen kan bli endra som følgje av ev. justeringar i HVL si interne organisering.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Avdelingsleiar Robert Isaksen, e-post karl.robert.isaksen@hvl.no

2) Rådgjevar Maia Vatlestad, tlf. 57 67 60 99, e-post maia.vatlestad@hvl.no

Søk stilling

Powered by Labrador CMS