LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiatstilling knyttet til forskningsprosjektet IMPECT

Søknadsfrist: 14.03.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud.

Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.


Tilsatte på instituttet er involvert i forskning som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen forskningsprosjektet IMPECT ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

Ph.d.-kandidaten vil arbeide på forskningsprosjektet IMPECT - "Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests" med forskere, andre ph.d.-stipendiater og masterstudenter ved HVL. IMPECT er knyttet til forskergruppen Språk og Samfunn.

Stipendiatstillingen er treåring, men kandidaten kan, etter avtale, tilsettes i et 4-årig opplæringsprogram for ph.d.-graden, hvorav 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid som kan være undervisning, utviklingsarbeid og administrasjon. Dette arbeidet utføres ved HVL. Stipendiatstillingene er rekrutteringsstillinger som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Tiltredelse er ønskelig 1. august 2021, eller så snart som mulig. Ph.d.-kandidaten vil ha sine veiledere ved norskmiljøet ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (ISLMT) ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) ved HVL.

Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Campus Bergen i tilsettingsperioden.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke konsekvenser av språk- og kunnskapskrav til statsborgerskap, særlig for søkere med lite eller ingen skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. Prosjektet fokuserer spesielt på årsaker til at noen grupper ikke klarer de formelle språk- og kunnskapskravene som stilles, og konsekvensene av disse kravene på motivasjon for språklæring og opplevelse av å bli inkludert i det norske samfunnet.

IMPECT benytter ulike datakilder og metoder, blant annet data fra spørreundersøkelser, intervju med lærere og kursdeltakere i voksenopplæringen i Norge og i andre europeiske land og intervju med personer som søker om norsk statsborgerskap. Prosjektet undersøker videre hvilke bakgrunnsvariabler som kan forklare variasjon i resultater på Norskprøven for voksne innvandrere og Statsborgerprøven og/eller Samfunnskunnskapsprøven på norsk. Den som blir ansatt, vil arbeide med utvalgte deler av dette sammensatte datamaterialet, og fortrinnsvis med kvalitative data fra intervju med deltakere i voksenopplæringen og intervju med personer som søker om norsk statsborgerskap. Innenfor disse rammene er utformingen av ph.d.-prosjektet avhengig av kandidatens fagbakgrunn, interesser og forskningsgruppens behov.

Stipendiatstillingene er rekrutteringsstillinger som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

I løpet av ansettelsesperioden skal ph.d.-kandidaten gjennomføre opplæringsprogrammet for ph.d.-kandidater, skrive en doktoravhandling bestående av vitenskapelige artikler som knyttes sammen med en kappe eller som monografi. Som del av arbeidet mot fullført avhandling vil kandidaten blant annet kunne ha følgende oppgaver: delta i datainnsamling, behandle kvalitative og/eller kvantitative data og presentere resultatene i nasjonale og internasjonale fora.

Innen tre måneder etter tiltredelse skal kandidaten ha utviklet en prosjektplan som danner utgangspunkt for opptak til ph.d.-programmet ved HVL. Prosjektplanen skal springe ut av hovedprosjektet IMPECT, og kandidaten vil få grundig veiledning i arbeidet med å utvikle den.

Kvalifikasjonskrav:

  • Søkeren må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende med språkfaglig eller samfunnsfaglig innretning. Fagbakgrunn i andrespråkstilegnelse, språktesting, sosiolingvistikk, migrasjonspedagogikk, tolking eller juridiske fag, er særlig relevant for stillingen. Erfaring med kvalitative intervju og kvalitativ metode veier positivt i rangeringen av søkere.
  • Søkeren må ha erfaring som er relevant for arbeid med gruppen voksne innvandrere som er i fokus i studien. Slik erfaring er at søkeren selv har flyktet til Norge eller at søkeren har vokst opp i Norge med foreldre eller andre omsorgspersoner som har fluktbakgrunn.
  • Søkeren må ha høy muntlig kompetanse i et språk som er vanlig som morsmål i den gruppen som studien retter seg inn mot (voksne innvandrere med lite skolebakgrunn). Eksempel på ønskede språk er arabisk (særlig dialekter som levantinsk, sudansk eller jemenittisk), kurdisk (sorani eller kurmanji), pashto, dari, somali, tigrinja eller amharisk. Søkeren gjør rede for denne kompetansen i søknadsbrevet og gjennom eventuell dokumentasjon.
  • Søkeren må kunne lese engelskspråklig faglitteratur. Kompetanse i norsk på nivå B2 i alle fire ferdigheter er et krav for stillingen. Kompetanse i norsk og engelsk dokumenteres gjennom prøvebevis, gjennomført videregående opplæring i Norge med karakter 3 eller høyere i norsk og engelsk, eller eksamensresultat fra institusjoner i andre land.
  • Den som blir tilsatt må bli tatt opp ved doktorgradsprogrammet "Studiar av danning og didaktiske praksisar" ved FLKI. Det er en forutsetning at stipendiater fyller kravene for opptak til ph.d.-studiet. Normalt tar programmet kun opp kandidater med karakter A eller B på mastergraden. Søkere med karakteren C på masteroppgaven kan også vurderes dersom de har gode gjennomsnittskarakterer i øvrig utdanning, og dersom den vedlagte prosjektskissen er av særlig høy vitenskapelig kvalitet. For å få opptak til ph.d.-programmet danning og didaktiske praksisar, må søkeren i tillegg ha noe kompetanse i pedagogikk/didaktikk. Det kan være at søkeren har en mastergrad med en pedagogisk/didaktisk komponent, eller at masteroppgaven dreier seg om et tema som har relevans for opplæring eller for vilkår for barns, unges eller voksnes læring og utvikling. Dersom dette ikke kan dokumenteres gjennom mastergraden, må søkeren dokumentere minimum 5 stp. pedagogisk utdanning eller et års heltidspraksis fra pedagogisk/didaktisk arbeid. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter tilsetting.
  • Søknad på ph.d.-stillingen skal inneholde et eget vedlegg med en prosjektskisse på inntil fem sider (litteraturliste kommer i tillegg) over et planlagt ph.d.-prosjekt innenfor rammene av IMPECT. Prosjektskissen skal inneholde en kortfattet forskingsoversikt, problemstilling, beskrivelse av teori, metode og framdriftsplan. Den vitenskapelige kvaliteten og tematiske relevansen i skissen blir vurdert av en sakkyndig komité, og prosjektbeskrivelsen er sentral for rangeringen av søkere som fyller de øvrige kvalifikasjonskravene.

I arbeidet med utforming av søknad og prosjektbeskrivelse anbefaler vi søkere å ta kontakt med prosjektledelsen i IMPECT (v/ Edit Bugge, [email protected]) for spørsmål og veiledning. Endelig prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av forskerutdanningen skal være godkjent av HVL senest 3 måneder etter at man har tiltrådt stillingen.

Personlige egenskaper:Den som blir tilsatt, må ha gode samarbeids- og formidlingsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel. Høy etisk bevissthet i forskningsarbeidet er påkrevd.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Edit Bugge ([email protected] )

2) Professor Cecilie Hamnes Carlsen ([email protected] )

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS