LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

4 årig stipendiat stilling knyttet til monogen diabetes

Søknadsfrist: 07.10.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. De fordeler seg med 7 professorer, 17 førsteamanuenser, 24 høgskolelektorer og 8 ingeniører. I tillegg har en 8 stipendiater knyttet til fagmiljøet på instituttet. Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram.

I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat knyttet til Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag, Campus Bergen.

Om stillingen::

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Gene-editing monogenic diabetes genes to decipher disease mechanisms in multiple organ systems.Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år (oppstart etter avtale).

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. 75% av stillingen vil være tilknyttet doktorgradsarbeidet og 25% av stillingen vil være arbeid ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag, knyttet til undervisning eller utviklingsarbeid/administrasjon ved bioingeniørutdanningen.

Arbeidsplassen er Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen BIOMARG. Gruppen har fokus på anvendt teknologi for årsak til utvikling av human sykdom, og med fokus på aspekter innen molekylærgenetikk, genteknologi, biokjemi, cellebiologi, og imaging. Relevant for stillingen er forståelsen av hvordan genmutasjoner påvirker genekspresjon, proteinfunksjon og vev-/organfunksjon, for sykdomsutvikling i organ-spesifikke vev og celler.

Doktorgradsarbeidet tar sikte på å identifisere de underliggende molekylære mekanismene for hvordan mutasjoner i kjente transkripsjonsfaktorer (HNFs) fører til et vidt spekter av organ-spesifikk monogen sykdom (MODYs), fra utviklingsstadiet (embryologi) til voksen, ved å bruke sebrafisk som modellsystem for human sykdom. Deler av prosjektarbeidet vil foregå på Sebrafiskfasiliteten (UIB).

Professor Lise Bjørkhaug Gundersen (HVL) og Professor Ståle Ellingsen (UIB) vil være involvert i veiledninge av stipendiaten. Stillingen er finansiert av HVLs grunnbudsjett.

Hovedveileder vil i samarbeid med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen i samarbeid med (fortrinnsvis) opptak til ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltaking, ved HVL. Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes etter en eventuell tilsetting, og senest 3 måneder etter tilsetting.

Når HVL har doktorgradsprogram:

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet. Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes på:

Når HVL har ikke eget doktorgradsprogram:HVL kan ikke selv tildele doktorgrad, men vil samarbeide med gradsinstitusjon utarbeide detaljert plan for forskerutdanningen. Gradsinstitusjonen vil bli valgt av Høgskulen på Vestlandet.

Varighet :

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år.25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.
 • Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Kvalifikasjonskrav:

Søker må ha relevant mastergrad, men det er ikke krav om spesifikk profesjonsutdanning. Det er imidlertid et krav om praktisk erfaring innen molekylærbiologiske metoder. Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfrist.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Karakter på relevant masteroppgave og gjennomsnittskarakter for masterstudie skal normalt være B eller bedre
 • Erfaring med konfokal imaging
 • Kunnskap innen fysiologi
 • Erfaring med prosjektarbeid og formidling
 • Vitenskapelige publikasjoner

Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder.Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen i tilsettingsperioden.

Personlige egenskaper:

 • God kommunikasjonsevne i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Evne til nytenking
 • Evne til utførelse av høy-kvalitet forskning og internasjonal publisering/formidling av forskningsresultater
 • Erfaring med og evne til selvstendig arbeid vil vektlegges
 • Vilje til å bidra i fellesskap og fagmiljø på HVL

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 • Professor,, Bjørkhaug Gundersen, tel. (+47) 55 58 70 95
 • Instituttleder, Geir Martin Førland tel. (+47) 55 58 76 23

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS