LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat - maritim simulering

Søknadsfrist: 01.12.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og


Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal.

Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og 4 masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Fakultetet er også vertsfakultet for RESINNREG doktorsgradsprogrammet.


Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund.


Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe. Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen maritim simulering ved Fakultet for økonomi og samfunssvitskap, Institutt for maritime studier

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har en ledig stipendiatstilling innen maritim simulering med fokus på opplæring og vurdering. Stillingen er 100% over fire år og inkluderer 25% undervisning, men stillingsandel kan tilpasses noe etter avtale. Stipendiaten vil inngå som del av det maritime FoU-programmet MarSafe ved Institutt for maritime studier.

Stipendiaten forplikter seg til å søke opptak på PhD-programmet i nautiske operasjoner. Dette unike PhD-programmet er en fellesgrad mellom de fire sivile høyere utdanningsinstitusjonene som tilbyr maritim sertifikatgivende utdanning; UiT, NTNU, USN og HVL. PhD-programmet er bredt og inkluderer blant annet navigasjon, manøvrering, maritim logistikk og sjøtransport. Vi har et sterkt fagmiljø som dekker relevante fagområder innen natur-og samfunnsvitenskap. PhD-programmet fokuserer på anvendt forskning for å støtte, utvikle og forbedre aktiviteter relatert til nautiske operasjoner. Programmet har – som eneste PhD-program i Norge – en målsetning om å rekruttere kandidater med maritim operativ bakgrunn. Per i dag er det ca. 22 studenter i programmet og studentene kommer fra ulike nasjoner og fagfelt. Kandidater med bakgrunn fra andre fagområder kan også søke opptak på programmet.

Stipendiatstillingen vil jobbe inn mot vårt Senter for fremragende utdanning Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST). COAST er et felles initiativ fra USN, NTNU, HVL og UiT og målsettingen er å bli ledende på simulatortrening og -vurdering i maritim utdanning. Stipendiaten vil jobbe med problemstillinger knyttet til samspillet mellom mennesker og utstyr innenfor simulatoraktiviteter. Arbeidet vil bidra i HVL sine leveranser inn mot COAST, og til felles målsetninger i COAST knyttet til et oppdatert og forskningsbasert grunnlag for simulering. Kandidaten vil samarbeide med andre stipendiater i utvikling av forskningsdesign, datainnsamling og andre COAST-aktiviteter knyttet til for eksempel formidling.

Arbeidsplassen er campus Haugesund. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge og gjennomføre forskning ved hjelp av relevant kvalitativ og/eller kvantitativ metode, vurdere og analysere data, tolke og konkludere.
 • Skrive vitenskapelige tekster til konferanser og fagfellevurderte tidsskrifter
 • Deltakelse i felles aktiviteter i COAST
 • 25 % undervisning i relevante emner

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på PhD-studiet. Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes her.

Varighet:

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for PhD-grad innenfor en tidsramme på 4 år.25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.
 • Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant mastergrad innenfor feltene nautikk, maritime operasjoner, digital pedagogikk eller andre relevante tema. Mastergraden må ha omfang på 120 sp (basert på 180 sp bachelorgrad) eller integrert mastergrad med omfang 300 sp. Det er krav om vektet snitt på minimum B. Søkere som ikke dekker karakterkravet kan søke dersom det kan dokumenteres at kandidaten er særlig egnet for stillingen.
 • Personen som ansettes må dekke kravene til opptak til PhD-programmet i nautiske operasjoner. For mer informasjon, se https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/phdnaut/
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norsk (eller annet Skandinavisk språk) og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om norsk høyere utdanning og norsk maritim utdanning er en fordel
 • Erfaring fra forskning i næringer med sikkerhetskritiske områder er en fordel
 • Erfaring med eksperimentell forskningsdesign, planlegging og gjennomføring, kvalitativ og/eller kvantitativ dataanalyse er ønskelig
 • Kandidater uten maritim operativ erfaring kan søke dersom de har dokumentert annen relevant erfaring fra simulatorundervisning, -vurdering, pedagogikk eller human factors (publikasjoner eller industrierfaring)

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig, i små og store grupper og sammen med kollegaer fra andre fagfelt
 • Interesse for undervisning og veiledning av studenter
 • Sterk motivasjon for å fullføre en doktorgrad innenfor tidsfristene og for å bidra til forskning innenfor maritimt fagfelt og COAST

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.
 • Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen. Søkere må beherske et skandinavisk språk godt.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.
 • Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider. Prosjektbeskrivelsen skal:
  • ta utgangspunkt i PhD- prosjektets overordnede problemstilling
  • gi en beskrivelse av hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, valg av metode og teori, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt.
  • den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder.
 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på PhD.-programmet/i et PhD-program ved gradsinstitusjonen.
 • Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.
 • Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund i tilsettingsperioden.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Margareta Lutzhoft, COAST-leder HVL: [email protected]

2) Helle Oltedal, PhD-leder HVL PhD i nautiske operasjoner: [email protected]

3) Sylvia Encheva, prodekan for FoU: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS