LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Postdoktor knyttet til ANeED-studien

Søknadsfrist: 06.02.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 220 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

4.årig Postdoktor ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Stord

Høgskulen på Vestlandet har ledig stilling for Postdoktor i 100 % stilling i 4 år fra oppstartsdato. 75 % av stillingen vil være beregnet til forskning, mens 25 % går med til pliktarbeid. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og omsorgsvitskap. Det er en forutsetning av den som tilsettes har arbeidssted campus Stord i tilsettingsperioden.

Den ledige stillingen er tilknyttet forskningsgruppen til ANeED studien, ved leder Arvid Rongve, Helse Fonna, og arbeidspakke 2 leder Ellen J. Svendsbø. Studien har særskilt fokus på pårørende til personer med Lewy legeme demens, og vil i tillegg til innsamlede data fra briller med sensorteknologi, headbands med EEG-målinger, registreringer via smartklokker, også inneholde en intervensjonstudie for pårørende. Mulighet for inkludering av pedagogiske utviklingsarbeid inn mot studenter på bachelor- og masterstuder ved Høgskulen på Vestlandet foreligger.

Vi søker en dyktig og nysgjerrig person, helst med erfaring fra geriatri og/eller pårørendefeltet, som kan være med på å utvikle kunnskap innen et felt som er i stor vekst i sammen med forskere nasjonalt og internasjonalt.

ANeED-studien - Helse Fonna (helse-fonna.no)

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Bidra til gode prosesser i prosjektgruppen
 • Bidra i arbeid med databehandling i prosjektet og tilgrensende prosjekt
 • Skriving av minst tre vitenskapelige artikler og bidra i ytterligere to artikler
 • Formidling av arbeidet på konferanser, i fagmøter og i brukerfora
 • Bidra i veiledningen av mastergradsstudenter og til et godt miljø
 • Bidra i tilrettelegging av møter i forskningsgruppen og nettverksmøter med gjesteforelesere og/eller andre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

Krav til stillingen:

 • Søker må ha oppnådd, PhD grad eller førstekompetanse, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Fullført doktorgrad /førstekompetanse er en betingelse for å tiltre i stillingen.
 • Søker må ha helsefaglig bakgrunn
 • Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen geriatri/pårørende/veiledning er en fordel
 • Erfaring med vitenskapelige publikasjoner

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Trivsel og ønske om å jobbe i tverrfaglig team

Tilleggskrav:

Søknadsbrevet bør skildre forskningsinteresser og motivasjon for stillingen. Vi ber også søkerne om å utforme en foreløpig prosjektskisse med utgangspunkt i rammene som er lagt i «ANeED» studiens overordnede prosjektplan. Skissen bør inneholde forslag til forskningsspørsmål som kan belyse de overordnede problemstillingene, gi en kortfattet forskningsgjennomgang og gjøre rede for valg av metodisk tilnærming, potensielle metodiske og etiske utfordringer, samt framdrifts- og publiseringsplan. Skissen skal være maks fem sider (inkludert referanser), og skal skrives på skandinavisk eller engelsk språk. Skissen vil primært brukes til å vurdere kandidatens kvalifikasjoner, og vil derfor ikke være den endelige planen for arbeidet.

Ved vurdering av søknader blir hovedvekten lagt på innleverte vitenskapelig arbeid, forskningsinteresser, motivasjon for stillingen (søknadsbrev) og prosjektskissen.

Ta kontakt med førsteamanuensis Ellen Johanne Svendsbø for å få tilsendt prosjektbeskrivelsen til ANeED-studien.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komite. Vurderingen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse. På bakgrunn av komiteens innstilling, vil aktuelle søkere bli kalt inn til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsutvalget ved Fakultet for helse- og sosialvitskap er tilsettingsorgan.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1352 - Postdoktor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Førsteamanuensis Ellen Johanne Svendsbø, 53 49 14 61

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS