Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Professor innen (klima)danning og bærekraft

Søknadsfrist: 11.10.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsatte i Bergen, Sogndal og på Stord.

Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) er det ledig en fast 100% stilling som professor i (klima)danning og bærekraft

I samarbeid med Sparebanken vest lyser FLKI ut et professorat i (klima)danning og bærekraft. FLKI er opptatt av klimadanning og bærekraft gjennom forskning og undervisning, som studeres i tilknytning til barnehage, skole og samfunn.

Et professorat på feltet skal bidra til diskusjonen rundt bærekraftbegrepet og klimadanning, og styrke utviklingen av tverrfaglige, eksternfinansierte forskningsprosjekter ved vårt fakultet. Professoratet er viktig for FLKI sin videreutvikling av tverrfaglige forskningsmiljø. En sentral del av professoratet vil være å bidra i utvikling av tverrfaglig fordypning innen Ph.d.-programmet «Studier av danning og didaktiske praksiser», i masterutdanningene og i de 5 strategiske forskningsprogrammene våre. I tillegg vil det være muligheter for samarbeid på tvers av fakultetet innad i HVL, noe som også vil være til stor nytte for samfunnet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Skal bidra til diskusjon rundt begreper og konseptet bærekraft og klimadanning i barnehage og skole.
 • Utvikle feltet klimadanning og bærekraft gjennom empiriske studier.
 • Arbeide med å styrke utviklingen av tverrfaglige, eksternfinansierte forskningsprosjekter på dette feltet.
 • Bidra i utvikling av tverrfaglig fordypning innen masterutdanningene.
 • Undervise og veilede på Ph.d.- programmet “Studier av danning og didaktiske praksiser ” (inkludert sommer skole).
 • Bidra inn i forskningsteamet “Critical and practice orientated educational research” som er en del av Ph.d.-programmet “Studier av danning og didaktiske praksiser”.
 • Arrangere konferanse innenfor temaområdet og sørge for at fagfeltet blir synlig gjennom formidling og publisering både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjonskrav:

 • Den som blir tilsatt må ha Ph.d. grad innenfor samfunnsvitenskap, humaniora eller naturvitenskap og ha erfaring med empirisk forsking innenfor feltene danning, klima og/eller bærekraft knyttet til barn og unge.
 • God kjennskap til norsk barnehage og skole.
 • Erfaring fra initiering og ledelse av forskings- og utviklingsarbeid, inkludert erfaring med å skaffe ekstern finansiering.
 • God metodisk kompetanse innen kvalitativ, kvantitativ eller mixed-metode, der sistnevnte vil sees på som en fordel.
 • Solid portefølje med relevante publikasjoner fra fagfelle vurderte tidsskrift/bøker.
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid.
 • Pedagogisk kompetanse og relevant erfaring fra barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring eller høyere utdanning.
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må mestre norsk eller eit anna skandinavisk språk.
 • Ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.
 • God formidlingsevne og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Være fleksibel, kreativ og initiativrik.
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne

Kriterier for tilsetting i stilling som professor fremgår av Forskrift om tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsett av Kunnskapsdepartementet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Høgskolepedagogikk/veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen 2 år fra tilsettingsdato jf. nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet mai 2018.

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komite. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, oversikt over dine arbeider og hvor de er offentliggjort og inntil 5 vitenskapelige arbeider som skal følge som vedlegg til søknaden i fulltekst. Tilsettingsorganet er tilsettingsutvalg ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stilling” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut i fra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, her de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskriftene eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggende overskrider 15 MB må de kompremerest før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteen sin innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som Professor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1013.

Frå lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i forhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

HVL er ei IA-verksemd.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Prodekan for forsking Torill Marie Bogsnes Larsen, tlf. 55 58 58 81

2) Professor Elin Eriksen Ødegaard,tlf. 55 58 59 32

Søk stilling

Powered by Labrador CMS