LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat ved Senter for omsorgsforskning (Vest)

Søknadsfrist: 01.09.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse".


I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssentre. Vårt oppdrag er å styrke praksisnær forskning og utvikling knyttet til kommunale omsorgstjenester, med særlig vekt på eldreomsorg, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, vest

Stipendiat knyttet til prosjekt “On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities”

Om stillingen

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stipendiatstilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning Vest. Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet “On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities”

Stipendiatstillingen er en 4-årig rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingarbeid eller administrasjon.

Prosjektet ledes fra campus Bergen. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved SOFV, campus Bergen, i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Ph.d.-stillingen er tilknyttet NFR- prosjektet “On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities” (EQUALPART). EQUALPART har som overordnet formål å generere ytterligere, ny-artet kunnskap om barrierer for innvandrerkvinners deltakelse i lønnet arbeid og å undersøke nye og eksisterende hypoteser om innvandrerkvinners (manglende) inkludering i arbeidslivet. Et sentralt mål er å studere hvordan ulike nivåer og faktorer spiller sammen for å både identifisere, og bryte barrierer for deltakelse i arbeidslivet.

Dette ph.d.-prosjektet vil se nærmere på innvandrerkvinners egne erfaringer, opplevelser og ambisjoner rundt arbeidsdeltakelse – med fokus på (innvandrer-) kvinner som jobber innen offentlige helse- og omsorgstjenester. I kontrast til studier som er basert på statistikk/kvantitative data er tilgangen her kvalitativ, og basert på dybdeinnsikt som gjør det mulig å få tilgang til å vurdere og avveie virkningen mellom ulike sannsynlige årsaker som opptrer samtidig (kontekst)(f.eks personlig motivasjon versus manglende formell utdanning; individuelle familieforhold versus tilgangskriterier til å benytte seg av tjenester).

Datainnsamlingen er intervju og feltarbeid og skal gjennomføres i tre ulike kommuner, basert på et strategisk utvalg (hvilke kommuner dette gjelder avgjøres i samråd med veilederne for ph.d.-prosjektet). Tematisk fokus for datainnsamlingen vil være: Hvilke erfaringer har kvinnene fra arbeidet innen denne sektoren, med tanke på tilfredshet, arbeidsbelastning, kollegafellesskap og profesjonell utvikling? Er det et yrkesvalg de opplever å ha tatt på egen hånd, eller er det et valg som primært var basert på ytre påvirkning? Hvilke kvalifikasjoner, og konkrete handlinger lå til grunn for ansettelsen? Videre, hvilke refleksjoner og ambisjoner har de rundt sin deltakelse i arbeid og/eller utdanning/annen kvalifisering? Og hvilke andre muligheter for å forbli i lønnet arbeid har de vurdert, evt. ønske om for fremtiden, og har de noen konkrete planer/ foretatt konkrete handlinger for å realisere disse? Det er ønskelig at søkere til ph.d. stillingen presiserer spørsmål og relevante aspekter som hører inn i dette tematiske fokuset, og demonstrerer selvstendighet og en plan for gjennomføring av prosjektet i den vedlagte prosjektbeskrivelsen som etterspørres som vedlegg til søknaden.

Stipendiatstillingen vil inngå i forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd. Forskergruppen er opptatt av forholdet mellom staten og dens innbyggere, og spesielt hvordan staten utøver og rettferdiggjøring sin bruk av makt. Viktige forskningstemaer inkluderer hvordan statlige institusjoner og beslutningstakere fungerer i samfunnet; hvordan lovgivning former samfunn og hvordan rettigheter og domstoler er verktøy for sosial endring; hva som påvirker befolkningens tillit til viktige samfunnsinstitusjoner (nasjonale og overnasjonale); hvordan beslutningstakere anvender skjønn og paternalisme.

Prosjektleder og hovedveileder er førsteamanuensis Astrid Ouahyb Sundsbø.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltaking. Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- utdanningen Helse, funksjon og deltaking. Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav:

Stipendiaten bør fortrinnsvis være utdannet (mastergrad eller tilsvarende) innenfor sosiologi, sosialantropologi, sosialpsykologi, sosialfag eller samfunnsarbeid. Kvalitet i masteroppgaven (fortrinnsvis A eller B på masteroppgaven) og metodiske og analytiske kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området.
 • Karakter på masteroppgave (eller tilsvarende) og gjennomsnittskarater for masterstudie skal normalt være B eller bedre
 • Kompetanse innen kvalitativ metode
 • Kvalitet på og relevans til prosjektbeskrivelsen
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen faglig formidling
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Astrid Ouahyb Sundsbø for å få tilsendt kortversjon av prosjektskisse. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Førsteamanuensis Astrid Ouahyb Sundsbø, [email protected],

tlf: +47 55 58 76 57

2) Daglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Janne B. Bøe, [email protected], tlf: +47 55 58 56 90

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS