LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat-stilling om inkluderende opplæring

Søknadsfrist: 20.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Vil du være med å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og for profesjonsutøvelse ibarnehage, skole og andre læringsarenaer?

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat for å styrke kunnskapsgrunnlaget om arbeid med inkludering i barnehage, skole eller voksenopplæring. Stillingen er finansiert av Innlandet fylkeskommune som et bidrag til å styrke forskningsaktiviteter knyttet til Regional plan for det inkluderende Innlandet. Se innlandet fylkeskommunes nettsider.

Stillingen er ledig fra 1.8.2023. Stipendiatperioden er normalt tre år, med mulighet til et fjerde år som omfatter pliktarbeid fordelt med 25 % over tilsettingsperioden. Dette avhenger av kandidatens kvalifikasjoner og ønsker, samt det aktuelle instituttets behov for undervisning og annet studentrelatert arbeid. Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar

Doktorgradsstipendiatstillingen er knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Samtidig som prosjektet skal bidra til å styrke forskning som tematisk hører hjemme under Innlandet fylkeskommunes regionale plan for inkludering, skal stipendiatens prosjekt bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler.

Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner. Lærerutdanningsfagene som inngår i programmet, er engelsk, musikk, norsk, pedagogikk, KRLE, samfunnsfag og realfag. Disiplinstudier i pedagogikk er også sentrale ved høgskolen og inngår også.

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og doktorgradsprosjektene skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har en aktiv forskningsgruppe og kan tilby veiledning. Doktorgradsprogrammet har flere forskningsgrupper som arbeider med forskning som er relevante for stillingens tematikk. De omfatter pedagogikk, språk, litteratur, musikk, religion og livssyn, samfunnsfag og naturfag. Søkerens prosjekt må knyttes til en av disse gruppene. Se her.

Om forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold

Prosjektet må belyse spørsmål knyttet til inkluderingspraksiser i utdanning (barnehage, skole, voksenopplæring eller videre- og etterutdanning) eller samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, arbeidsliv og frivillig sektor i lys av inkludering, blant annet arbeid med å fremme et inkluderende arbeidsliv. Prosjektet må tematisk være innrettet slik at stipendiaten kan delta i en av fakultetets aktive forskergrupper (se ovenfor). Utover dette kan prosjekt bruke ulike innfallsvinkler, konsentrere seg om ulike aspekter og tilhøre ulike fagområder. Et utgangspunkt kan være i FNs bærekrafsmål nr. 4, i arbeidet med å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, sosiale forhold og seksuell legning. Prosjektet kan ta elev- eller lærerperspektiv eller et systemperspektiv, og det kan være fagdidaktisk, pedagogisk, profesjonsrettet eller tilknyttet ett eller flere lærerutdanningsfag. Prosjektet kan også belyse mangfolds- eller interseksjonalitetsperspektiver og/eller utjevning av ulikhet ved bruk av blant annet digitalisering eller alternative lærings- og inkluderingsarenaer. Prosjektet kan rette særlig oppmerksomhet mot urfolk, nasjonale minoriteter eller personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring, pedagogikk eller spesialpedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet.

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Det er et krav om god framstillingsevne på norsk/dansk/svensk og engelsk.

Videre legges det vekt på at søker:

 • har faglige og personlige forutsetninger for å fullføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. I tillegg vil følgende bli vektlagt: kvalitet på prosjektbeskrivelsen, dokumenterte selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider eller praksis relevant for prosjektet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev der du som søker skal oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse.
 • Søknad om opptak på ph.d.-programmet: Lenke til søknadsskjema som skal vedlegges
 • CV med utfyllende oversikt over utdanning og erfaring (fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema).
 • Karakterutskrifter og vitnemål. Norske søkere bes laste opp via vitnemålsportalen, velg å vise studieresultater for grad og emner.
 • Eventuell publikasjonsliste.
 • Navn og kontaktopplysninger til to referanser.
 • Annet arbeid eller dokumentasjon som vurderes som relevant for søknaden.

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Formkrav til prosjektbeskrivelse:

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være på 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

For mer informasjon, besøk ph.d.-programmets nettsider eller ta kontakt med:

 • Ph.d.-rådgiver, Tove Lain Knudsen tlf. eller epost: tove.knudsen@inn.no
 • Leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16 eller epost: lise.kulbrandstad@inn.no

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1017 stipendiat etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS