LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor i musikk

Søknadsfrist: 01.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering i nær framtid.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 330 ansatte.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig stilling som professor i musikk

Om Institutt for kunstfag og kulturstudier

Institutt for kunstfag og kulturstudier leverer undervisningsressurser på faglærerutdanning i musikk, barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, PPU, årsstudium i musikk og masterprogram i kultur- og språkfagenes didaktikk. I tillegg leverer fagmiljøet i musikk kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fagmiljøet i musikk har omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet og har en forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk.

Instituttet består av 31 ansatte samt nær 25 timelærere, fordelt på tre fagområder: musikk, drama og formgiving. Instituttet har 5 professorer/dosenter, 13 i andre førstestillinger, 7 høgskolelektorer, 1 høgskolelærer og 5 stipendiater.

Om stillingene

Ved Institutt for kunstfag og kulturstudier er det ledig en 100% stilling som professor i musikk. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Ansvar og oppgaver

Stillingen innebærer forskning, undervisning og veiledning.

Du som ansettes forventes å drive musikkpedagogisk og/eller musikkvitenskapelig forskning med kulturdidaktisk tilsnitt relevant for utdanningene og forskningsporteføljen vår.

Det forventes at du som ansettes tar initiativ til og bidrar til å utmeisle forskningsprosjekter i tråd med fagmiljøets profil, publiserer forskningsresultater, tar initiativ til og bidrar i søknader om forskningsmidler, deltar i og bidrar til å utvide nasjonale og internasjonale nettverk og bidrar til å videreutvikle forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk, for eksempel ved å være mentor/veileder for yngre forskere. Det forutsettes at du blir medlem av forskergruppa Kulturorientert musikkpedagogikk.

Undervisnings-og veiledningsområder som er særlig aktuelle er musikkpedagogikk, musikkdidaktikk og -metodikk, men det kan også være aktuelt med områder som for eksempel musikkeknologi, musikkvitenskapeligeperspektiver, fortolkning, intermedialitet, populærmusikk, kjønn, musikk i mediene og/eller musikalsk barne-og ungdomskultur.

Undervisnings- og veiledningsoppgavene vil være knyttet til musikkutdanningene våre på alle nivå, fra PhD-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) via masternivået til bachelor, samt videreutdanning av lærere og annen oppdragsvirksomhet i samarbeid med arbeids- og kulturliv. Noe av undervisningen vil kunne medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.

Du må videre kunne forholde deg til rammeplanstyrte utdanninger og ha forståelse av hva det å drive rammeplanstyrte utdanninger vil si.

Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

Du må kvalifisere for stilling som professor innenfor fagområdet i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. For å bli tilkjent kompetanse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.

Å ha kompetanse i og erfaring med kunstnerisk arbeid/arbeid som utøvende musiker (alle sjangre) samt musikkformidling og konsertvirksomhet teller positivt, men søkere med tradisjonell forskningsbakgrunn foretrekkes til denne stillingen framfor søkere med bakgrunn i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Din kompetanse må være relevant for musikk som studie- og undervisningsfag.

Følgende kvalifikasjoner vil telle i vurderingen av søkerne:

 • Akademiske kvalifikasjoner og akademisk produksjon innenfor musikkpedagogisk, -didaktisk og/eller musikkvitenskapelig forskning. Andre aktuelle områder er musikkteknologi, fortolkning, intermedialitet, populærmusikk, kjønn, musikk i mediene, og musikalsk barne- og ungdomskultur. Relevans for lærerutdanning vil bli vektlagt.
 • Internasjonale fagfellevurderte publikasjoner
 • Erfaring fra forskningprosjekter
 • Potensial til å bidra til langsiktig utvikling av instituttets akademiske og forskningsmessige miljø, og studieportefølje
 • Interesse for og erfaring med lederskap og administrasjon
 • Erfaring med og kvalifikasjoner innenfor populærvitenskapelig formidling, offentlig oppsøkende virksomhet og innovasjon
 • Evne til å omforme forskningsmessige innsatser til relevant profesjonsrettet fagstoff for studentene
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora, utvalg, komiteer og så videre, særlig knyttet til utdanning, teller positivt. Det gjør også innsikt og engasjement i utdannings- og kulturpolitiske spørsmål

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse, er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

For utfyllende informasjon om formelle kvalifikasjonskrav vil det vises til Forskrift omansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Det forventes at du har gode samarbeidsevner og evne til å bidra til fagutvikling alene og sammen med kolleger.
 • For stillingen kreves stor grad av selvstendighet når det gjelder å utvikle ideer til, sette i gang og gjennomføre undervisnings- og forskningsarbeid.

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Det er ønskelig med kommunikativ kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk. Søkere som ved ansettelse mangler kommunikativ kompetanse i norsk eller annet skandinavisk språk må forplikte seg til å erverve seg slike ferdigheter i løpet av to år etter tilsetting. 
 • Svært god fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig.

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse, kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert, foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav, slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen. I den samlede vurderingen av søkerne vil det tas hensyn til hvordan søkernes kompetanse på best mulig måte utfyller kollegiets eksisterende kompetanse, sett i lys av utdanningene og forskningsprofilen vår, og hva søker kan tilføre institusjonen og instituttet i et nåtidig og framtidsrettet perspektiv.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling.
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktisk-pedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Ingeborg Lunde Vestad, Tel: +4762517231, Mob:+4797705423 , e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS