Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / førsteamanuensis i agronomi

Søknadsfrist: 21.06.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Hamar. Sentralt plassert i Innlandet, landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping.

Våre jordbruksstudier er populære og antall søkere har vært økende over flere år. Instituttet har nylig opprettet forskergruppen «Effektive klimaløsninger i jordbruket» som samler jordbruksfaglig og teknologisk kompetanse ved vårt fakultet, og i 2021 planlegger vi å starte opp et nytt masterprogram i skog- og jordbruk. Vi søker derfor etter en professor/førsteamanuensis i jordbruksfag som vil være med å styrke vårt fagmiljø ytterligere.

Ansvar og oppgaver

Stillingen krever førstekompetanse innen agronomi, fortrinnsvis jord/plantefag eller lignende. Vår nye kollega vil få ansvar for forskningsoppgaver innen et allerede oppstartet ekstern finansiert forskningsprosjekt, samt veiledning av en stipendiat. Vedkommende må kunne vise initiativ til og utvikle søknader for ekstern finansiering av undervisnings- og forskningsprosjekter. Det forventes at vedkommende tar en aktiv rolle i forhold til både studiekvalitetsarbeid og arbeidet med å videreutvikle og profilere den forskningsmessige aktiviteten knyttet til fagfeltet.

Vedkommende må påregne undervisning på våre heltids- og deltidsstudieprogrammer. Det kan også være aktuelt med noe undervisning på andre studiesteder under Høgskolen i Innlandet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Aktuelle kandidater må kunne ta ansvar for undervisning, forskning, veiledning og formidling innen: Jord/plantefag/agronomi, og det er ønskelig med kunnskap og interesse for digitalisering og innovasjon.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kontakt:

Kvalifikasjoner

Hentes fra stillings- og kravspesifikasjon

 • Den som ansettes må inneha doktorgrad eller tilsvarende innrettet mot agronomiske fag, fortrinnsvis jord/plantefag. Søkere som har levert sin avhandling og som oppnår doktorgraden innen søknadsprosessen avsluttes kan bli vurdert for stilling som førsteamanuensis dersom øvrige krav er oppfylt.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • Språk
  • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
  • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig.

Personlig kompetanse

 • Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for og ferdigheter innen undervisning og anvendt forskning, og som ønsker å bidra til å videreutvikle studier og fagmiljøet i et langsiktig bærekraftperspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig.
 • Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over evt eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling ved et institutt som ønsker å utvikle utdanning og forskning innen jordbruksfag, der den vellykkete kandidaten vil være med og forme dette.
 • En fleksibel arbeidshverdag som kandidaten har mulighet til å påvirke selv.
 • Stillingen gir også en god mulighet til å utvikle dine egne ferdigheter innen et tverrfaglig arbeidsmiljø. Du vil få støtte i ditt arbeid fra fagkollegaer, samt administrative og tekniske ansatte på fakultet.
 • Et mangfoldig undervisnings- og forskningsmiljø. Ved instituttet vil du utføre forskningsbasert undervisning.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 professor/1011 førsteamaneunsis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen