LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosjektledere i skole -og barnehageutvikling SELL

Søknadsfrist: 15.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Vi har ledig spennende stillinger hos en arbeidsgiver med et stort og viktig samfunnsmandat!

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet er vi nå på jakt etter nye dyktige kollegaer, og lyser ut etter inntil 3 faste100% stilinger som prosjektledere i skole-og barnehageutvikling

Stillingene er organisert ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) sitt Senter for livslang læring (SELL-LUP). Senteret har 22 ansatte som utgjør rundt 16 årsverk. SELL-LUP arbeider i hovedsak med eksternfinansiert skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling. I tillegg leverer SELL undervisning i fakultetets studieprogrammer og videreutdanningstilbud, og deltar i relevant forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

I samarbeid med eiere og myndigheter bidrar SELL-LUP, i Innlandet og nasjonalt, til at ledere og ansatte i skoler og barnehager videreutvikler kompetanse og samhandling til beste for barn og elevers helse, trivsel og læring.

Våre bidrag organiseres vanligvis gjennom:

 • partnerskap med grupper av skoler/barnehager i lærende nettverk
 • partnerskap med enkeltskoler/-barnehager
 • utvikling av digitale læringsressurser

Gjennom en forskende tilnærming til egen virksomhet utvikler SELL-LUP kunnskap som deles i varierte formater, med intensjoner om læring for alle som er opptatt av skole- og barnehageutvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stillingene som er ledige vil ha ansvar for å jobbe med veiledning -og utviklingsprosesser i barnehager og skoler.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Organisasjonsbasert kompetanseutvikling innebærer at organisasjonen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle organisasjonens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter.

Sentrale oppgaver for medarbeidere på SELL-LUP er å bidra med samhandling på ulike måter i disse prosessene, både gjennom utvikling av digitalt materiell, gjennom deltakelse og ledelse i nettverk for skolenes og barnehagenes utviklingsaktører, og gjennom direkte oppfølging av ledelse og ansatte i skoler og barnehager. Som prosessveileder vil du samhandle om pedagogiske utviklingsprosesser med eiere, ledere, lærere, fagarbeidere og andre ansatte, og med kommunale og regionale støttetjenester.

Du skal kunne lede høgskolens prosjekter på en god måte, både når det gjelder faglig innhold, samhandling og administrativ oppfølging.

Arbeidsoppgavene krever fleksibilitet i arbeidstid, og innebærer reisevirksomhet. Senter for livslang læring har base på Lillehammer.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole på mastergradsnivå eller høyere grad.

Erfaringskompetanse:

 • Erfaring fra utviklings- og kompetansehevingsprosesser i skole og/eller barnehage herunder fagområder, som organisasjonsutvikling, veiledning, ledelse og pedagogisk praksis

Personlig kompetanse:

Du som ansettes

 • har god forståelse for egen rolle i samskapingsprosesser
 • kan sortere og anvende kompleks kunnskap klokt og kontekstsensitivt i veiledning og undervisning
 • har praktisk pedagogisk klokskap
 • kan arbeide selvstendig, strukturert og fleksibelt
 • har interesse for å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø
 • gode digitale ferdigheter

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det stilles krav til gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk og engelsk.

Mangfold og positiv særbehandling:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Derfor ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt: Egil Weider Hartberg : [email protected] / 95085616

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS