LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prorektor - forskning og utvikling (FoU)

Søknadsfrist: 19.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1400 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Høgskolen i Innlandet skal fortsette styrkingen av forsknings- og utviklingsvirksomheten og søker strategisk leder for de neste fire årene.

Om stillingen

Prorektor forskning og utvikling skal på vegne av rektor ivareta det overordnete strategiske og administrative ansvaret for virksomhetsområdet forskning og utvikling (FoU).

Som prorektor er du en del av rektors ledergruppe og vil her bidra til strategisk utvikling og profilering av den samlede virksomheten ved høgskolen, og samarbeide om å videreutvikle HINN som en viktig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Du forventes i samarbeid med prorektor utdanning og prorektor samfunnskontakt, å holde oversikt over endringer i samfunnets behov og trender og utvikling innen høyere utdanning og forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du vil ha et særlig ansvar for det forskningspolitiske landskapet.

Høgskolens fire doktorgradsprogrammer er sentrale i universitetssatsningen. En videre styrking av FoU virksomheten basert på høgskolens fire doktorgradsprogrammer samt en videreutvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor både etablerte og nye kunstfelt og kreativenæringer, vil være sentrale prioriteringer for stillingen.

Prorektor FoU vil ha et overordnet ansvar for utvikling av tverrfaglige og tverrfakultære forskningssatsninger, øke deltakelsen i internasjonale partnernettverk og universitetsallianser og styrke innsatsen for økt tilslag på søknader til EU-programmene og NFRs utlysninger samt etablere samarbeid med nye partnere for finansiering av FOU.

Du forventes å bidra til å utvikle FoU-baserte utdanninger av høy kvalitet i nært samarbeid med prorektor utdanning.

Du forventes å lede arbeidet med å videreutvikle HINNs FoU-virksomhet som åpen, nyskapende og relevant.

Som leder ved HINN forventes du å bidra aktivt i arbeidet med høyskolens mål om å øke andelen ansatte i førstestillinger, andel kvinner i professor- og dosentstillinger, og bidra aktivt i arbeidet med å bygge en kultur med tillit, respekt og korte veier mellom fagmiljøer og organisasjonsenheter, og en organisasjonskultur som er preget av likestilling, mangfold og likeverd.

Prorektor FoU er den øverste leder av Forskningsavdelingen og Høgskolebiblioteket og har det gjennomgående fagansvaret for høgskolens forskningsadministrative virksomhet og kvalitetsarbeidet i FoU-virksomheten. Du vil ha ansvar for å koordinere arbeid innen FoU-området mellom institusjonsnivået, fakultetene og relevante enheter i høgskoleadministrasjonen, og ha direkte personalansvar for avdelingsledere i avdelingen og for rådgivere i prorektors stab. Du vil lede/sørge for sekretariatsfunksjon for råd og utvalg innenfor FoU-området.

Forskningsavdelingen har medarbeidere på flere studiesteder. Det forventes at prorektor FoU har tilstedeværelse på alle studiestedene. Det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring:

  • Høy akademisk kompetanse i form av doktorgrad eller tilsvarende
  • Erfaring fra ledelse av FoU-virksomhet
  • Egen erfaring fra undervisning, FoU, formidling og nyskaping
  • Ledererfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner og kompetanse i form av deltakelse på relevantelederutviklingsprogram e.l. er ønskelig
  • Du bør ha erfaring fra internasjonalt samarbeid
  • Erfaring med kvalitetsutvikling
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk er nødvendig

Du bør ha innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaring med samfunnskontakt og samarbeid med offentlige aktører og næringsliv, gjerne også internasjonalt. Vi ser også gjerne at du har erfaring med ledelse av organisasjonsutvikling/endringsprosesser og strategiutvikling og -implementering samt erfaring og forståelse for økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet.

Personlig kompetanse

Vi søker deg som evner å utøve overordnet strategisk ledelse og utviser god system-, organisasjons- og virksomhetskompetanse. Du evner å gjennomføre prosesser du setter i gang og er opptatt av utvikling og resultater. Du er god til å bygge team og lykkes med å motivere, inkludere og utvikle de rundt deg. Du er en god kommunikator og relasjonsbygger som trives med å bygge nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner slik de er formulert i annonseteksten. Lederkompetanse og personlig egnethet vil tillegges særlig vekt i tillegg til utdanning til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

Høgskolen tilbyr en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med høye ambisjoner. Du får gode muligheter til å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.

Stillingen lønnes og innplasseres som prorektor i stillingskode 0214 rektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.

Prorektor ansettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) en gang (til sammen inntil 8 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til inngås det avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål.

Hvordan søke

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse

Aktuelle søkere vil bli bedt om å oversende dokumentasjon over utdanning og erfaring samt andre relevante vedlegg.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Dersom du anmoder om unntak fra offentlig søkerliste må dette begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema (se egne felt for dette). Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

HINN mener mangfold er en styrke og ønsker en arbeidsstyrke som i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker å være en universelt utformet arbeidplass, men arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Vi deltar i Regjeringens inklueringsdugnad og opplyser om at når du krysser av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med offentlige rapportering.

Spørsmål om stillingen:

  • Kontakt rektor / leder av innstillingsutvalget Peer Jacob Svenkerud, tlf. 915 54 369, e-post [email protected]

Du kan også kontakte vår samarbeidspartner i Habberstad v/ Atle Strande, tlf. 908 92 054 eller Hans Petter Karlsen, tlf. 934 25 743

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS