LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prodekan for utdanning

Søknadsfrist: 19.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi søker Prodekan for utdanning

Om stillingen

Stillingen ligger til Høgskolen i Innlandet-fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. Stillingen som prodekan for utdanning er 100%, og ansettelse er på åremål over fire år med mulighet for fornyelse (re tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen).

Kontakt:

Prodekan for utdaning inngår i fakultetets ledergruppe. Prodekanens myndighet er delegert fra dekanen og stillingen rapporterer til dekan.

Fakultetet er representert på Hamar, Blæstad og evenstad, og prodekanen må reregne tilgjengelig på alle tre studiesteder.

Ansvarsområde utdanningsledelse

 • Overordnet ansvar/helhetlig tilnærming til utviklingen av fakultetets studieportefølje
 • Bidra til utviklingen av høgskolen arbeid med utdanningsledelse og utdanningskvalitet
 • Arbeide med realisering av høgskolens vedtatte strategier innenfor utdanningsfeltet, samt arbeide med å styrke fakultetets utdanningsprogram
 • Ansvar for oppfølging av Studiekvalitetsforskriften, Studietilsynsforskriften for fakultetets studier, samt føringer fra høgskolen og Kunnskapsdepartementet
 • Ansvar for høgskolepedagogikk og arbeid med pedagogisk kvalitet og fornying
 • Fremme utviklingen av nye undervisningsmetoder tilpasset læringssituasjonen på fakultetet
 • Prosjektansvarlig ved utvikling og revisjon av studieplaner og utdanningsprosjekter
 • Være fakultetets representant i høgskolens utdanningsutvalg og lede forum for studieprogramansvarlige på fakultetet
 • Lede fakultetets arbeid med internasjonalisering innen utdanningsfeltet
 • Ansvar for å tilrettelegge for og sikre faglig samarbeid om studieutvikling, effektivitet i utforming av studieporteføljen og god utnyttelse av undervisningsressurser på tvers av fakultetets institutter
 • Ansvar for profilering av fakultetets studieportefølje

Personalledelse

 • I samarbeid med fakultetets ledergruppe drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/ -planlegging for å sikre at fakultetet samlet til enhver tid har riktig kompetanse for å kunne tilby studier i tråd med fakultetets faglige strategier
 • Prodekan for utdanning kan tillegges personalansvar etter delegasjon fra dekan

Økonomi og administrasjon

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til utdanningsvirksomhet ved fakultetet

Ansvar ovenfor studenter

 • Sikre oppfølging av høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i undervisning
 • Lede arbeidet med å sikre at studentenes lærings- og arbeidsmiljø stimuleres og forbedres
 • Legge til rette for studentmedvirkning
 • Bidra i arbeidet med å markedsføre fakultetets studietilbud
 • Sørge for at det ved fakultet tilrettelegges for mottak av studenter fra andre land og at det arbeides aktivt for at studenter for studietilbud i utlandet, slik at høgskolens mål om studentutveksling/internasjonalisering nås.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Høyere akademisk utdannelse innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder på førstekompetansenivå, iht kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning og forskerstillinger. Særlig relevante kvalifikasjoner kan kompensere for kravet om førstekompetanse

Annen kompetanse

 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og utdanningsledelse er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker en prodekan som:

 • Har høy faglig kompetanse og erfaring fra undervisning innenfor fakultetets fagområder
 • Har evne til lederskap som fremmer utdanning og undervisning på tvers av fagdisipliner
 • Har evne til å kommunisere og lytte, og til å videreutvikle en kultur for kollegial deltagelse
 • Har evne til samarbeid, og til å initiere og gjennomføre endringsprosesser
 • Kan bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med samfunns- og arbeidsliv

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Intern stillingsbetegnelse er prodekan for utdanning, men ut fra formell kompetanse knyttes stillingen mot stillingskoder iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og innplasseres etter kompetanse og erfaring
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger
 • Prodekan utdanning tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen)
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS