LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Instituttleder for Østlandsforskning

Søknadsfrist: 16.10.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig stilling som Instituttleder for Østlandsforskning

Om stillingen

Østlandsforskning er et eksternfinansiert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt organisert under Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Instituttet har for tiden 17 forskere som jobber tverrfaglig innen det overordnende satsingsområdet Regional utvikling, spesielt i fjellområder, og innenfor flere tematiske områder som regionale analyser og samfunnsplanlegging, næringsutvikling og offentlige velferdstjenester. Se www.ostforsk.no.

Instituttlederstillingen er primært en faglig lederstilling med delegert myndighet fra dekan, og rapporterer til dekan. Instituttleder inngår i fakultets ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av fakultetet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år, med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen). Stillingen er 100%. Tiltredelse 1.5.2023.

Ansvar og arbeidsoppgaver

I samarbeid med fakultetets ledergruppe, vil instituttleder drive overordnet strategisk og langsiktig rekruttering- og kompetanseutvikling/ planlegging for å sikre at fakultetet utvikles i tråd med fakultetets faglige strategier, herunder styrke og utvikle fakultetets forskningsstrategi og forskningsportefølje. Det er ønskelig at instituttleder deltar aktivt i instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttleder forventes i oppfølgingen av nevnte ansvarsområder å samarbeide tett med dekanatet, leder for eksternfinansiert virksomhet, øvrig ledergruppe og fakultetsadministrasjonen.

Personalledelse

 • Personaloppfølging av ansatte på instituttet inngår i stillingen. Administrative oppgaver rundt instituttlederen vil hovedsakelig ivaretas av støttefunksjoner, etter nærmere avtale.

Økonomi og administrasjon

 • Instituttleder deltar i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til den vitenskapelige virksomheten. Instituttleder er ansvarlig for instituttets budsjett.

Overordnet ansvarsområder og oppgaver for Østlandsforskning

 • Overordnet strategisk og operativt ansvar for FoU-arbeid ved instituttet, herunder økonomi
 • Ansvar for at instituttets leveranser utvikles i tråd med vedtatt strategi og målsetninger
 • Sikre og utvikle god kvalitet i FoU-aktivitet
 • Personalansvar for instituttets medarbeidere
 • Overordnet ansvar for effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
 • Bidra aktivt til HINNs arbeid for likestilling og mangfold
 • Arbeide med å realisere høgskolens vedtatte strategier innenfor forsknings- og utdanningsfeltet
 • Forvalte instituttets samlede ressurser og utvikle en bærekraftig rekrutteringsstrategi
 • Ansvar for god dokument- og informasjonsflyt internt på instituttet

Kvalifikasjoner

FormalkompetanseDen som skal ansettes må ha faglige kvalifikasjoner på førstestillingsnivå iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Kravet om førstekompetanse kan fravikes ved særlig relevante kvalifikasjoner. Minimumskrav er mastergrad eller tilsvarende.

Kompetanse og erfaring

 • Relevant ledererfaring innen FoU-arbeid
 • Erfaring fra oppdragsforskning, inkludert akkvisisjon og gjennomføring
 • God kjennskap til oppdragsforskningsmarkedet
 • Kjennskap til økonomistyring og forvaltning i offentlig virksomhet
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen FoU-arbeid
 • Resultater fra aktivt likestillingsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse
 • Evne til strategisk tenkning og posisjonering i oppdragsmarkedet
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil, samt evne til å bygge team
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging og gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Dyktig kommunikator, internt og eksternt
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping
 • Evne til å initiere og gjennomføre endringsprosesser og legge til rette for utvikling

Stillingen krever stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og generelt gode samarbeidsevner.

Stikkord: Strategi, ledelse, forskningsledelse, akkvisisjon, internasjonalisering, nettverk og formidling.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1475 Instituttleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med utfyllende oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS