LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstelektor / universitetslektor innen matematikk (midlertidig stilling)

Søknadsfrist: 11.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for matematikk og statistikk er det ledig en midlertidig, 100% stilling som førstelektor/universitetslektor innen fagområdet matematikk for perioden fram tom 31.12.2026. Stillingen er tilknyttet den strategiske satsingen på fleksible utdanningsløp og livslang læring ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Stillingen vil også være del av en satsning på videreutdanning av lærere i matematikk og kjemi tilknyttet et eksternt (HK-dir) finansiert prosjekt. Arbeidssted er UiT i Tromsø.

 Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Ønsket oppstart i stillingen innen 01.01.2025.

Stillingens arbeidsområde

Den som ansettes vil arbeide med utvikling og undervisning tilknyttet videreutdannings- og begynneremner i matematikk og statistikk, fortrinnsvis rettet mot lærere i ungdoms- og videregående skole. 

Undervisningsoppgavene kan omfatte både campusbasert undervisning, samlingsbasert undervisning og undervisning og veiledning over nett. Det må påregnes en del reisedager i løpet av året i forbindelse med samlingsbasert undervisning. 

Arbeidsoppgavene kan også innebære å utvikle ulike digitale ressurser for bruk i undervisning. Den ansatte forventes også å bidra i det fagdidaktiske arbeidet ved instituttet og vil bli tilknyttet faggruppen Kvalitet i utdanning. 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, for universitetet som helhet, samt i både campusbasert og samlingsbasert undervisning ved instituttet. 

I stillingen vil omtrent 70-80% av arbeidsoppgavene være undervisningsoppgaver og 30-20% utviklingsoppgaver, avhengig av stillingskategori. I perioder kan større andel av arbeidet knyttes opp til utvikling. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet Institutt for matematikk og statistikk.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av 

 • prosjektleder professor Hilja Lisa Huru - Telefon: 776 60253 - Epost: hilja.huru@uit.no eller 
 • instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk Martin Rypdal - Telefon: 776 20754 - E-post: martin.rypdal@uit.no

Kvalifikasjoner

For denne stillingen krever vi:

 • Mastergrad (for stilling som universitetslektor) i matematikk, matematikk- eller realfagsdidaktikk eller fagfelt som gir tilsvarende kompetanse, eventuelt integrert mastergrad lektor i realfag trinn 8-13 med matematikk som fag 1 og med en relevant masteroppgav
 • relevant doktorgrad ( for stilling som førstelektor) i matematikk, matematikk- eller realfagsdidaktikk eller fagfelt som gir tilsvarende kompetanse, eventuelt integrert mastergrad lektor i realfag trinn 8-13 med matematikk som fag 1 og med en relevant masteroppgav
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med god fagdidaktisk kompetanse og erfaring med programmering, modellering og beregning i matematikk og statistikk. 

Det er en fordel at den som ansettes har dokumentert undervisningserfaring i matematikk, spesielt innen grunnleggende matematikkemner på universitetsnivå (1000-nivå). Videre er det positivt med undervisningserfaring fra videregående skole, samt praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller en integrert lektorutdanning trinn 8-13. Erfaring fra utviklingsarbeid i undervisning anses som positivt.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team. 

Vi søker kandidater som blant annet har: 

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

For stilling som førstelektor kreves: 

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Oversikt over dine interesser innen didaktiske problemstillinger og undervisningsrelatert utviklingsarbeid i høyere utdanning, maks 1 A4-
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS