LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor i forebyggende arbeid

Søknadsfrist: 15.06.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig fast stilling som Førsteamanuensis / førstelektor i forebyggende arbeid

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.08.22 ledig inntil to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen forebyggende arbeid.

Stillingene er knyttet til Institutt for Pedagogikk (IPED) og nærmeste overordnede er instituttleder/instituttnestleder. Stillingene kan knyttes til de forskjellige hovedarbeidsstedene Notodden, Porsgrunn, Drammen eller Bakkenteigen. Hovedarbeidssted for den enkelte avklares i løpet av ansettelsesprosessen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Ved Institutt for pedagogikk satses det på kompetanseheving innen traumeforståelse og å forebygge overgrep mot barn og unge. For denne stillingen kreves det formell kompetanse i pedagogikk, undervisning og det å forebygge overgrep. Det ligger en del veiledning og opplæring til stillingen. Arbeidsoppgavene forutsetter tett samarbeid med USN sine ansatte i undervisningsstillinger i de ulike programmene, inkludert barnehagelærerutdanningen (BLU) og grunnskolelærerutdanningen (GLU).

Stillingen er utviklingsorientert og skal støtte opp under arbeid med undervisning, læring og vurdering av pensum innen traumeforståelse og forebygging av overgrep slik at dette er i tråd med gjeldene læreplaner og rammeplaner for henholdsvis grunnskole og barnehage.

Vi ser etter en pedagog til vårt institutt for pedagogikk som også har formell kompetanse i det å planlegge, gjennomføre og evaluere helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning.

Ved siden av en mangfoldig studieportefølje er USN en betydelig aktør innen emosjonelle og sosiale vansker – feltet, og driver forsknings- og utviklingssamarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Som ansatt i denne stillingen skal du følge opp undervisning og prosjektporteføljer, bidra med god pedagogisk kompetanse, oversikt over forskning, samt oppdatert på myndighetenes satsning på livsmestring i barnehage og skoler.

Vi ser etter en som vil:

 • Bidra til at våre bachelor- og masterprogrammer får implementert nye undervisningspakker om det å forebygge overgrep og forstå traume hos barn og unge.
 • Være en støttespiller, og kunne ta brukerperspektiver underveis i kompetansehevingen.
 • Samarbeide med universitetsutvalg for å sikre god kvalitet i pensum om overgrep ved instituttets program og emner.
 • Ansvar for rapportering og å følge opp implementeringen av kompetansehevingstiltaket.
 • Være en pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid, herunder ta i bruk nye digitale løsninger for å utvikle effektive rutiner og prosesser internt på instituttet for å nå planlagte mål.
 • Samarbeide med kollegaer for å utvikle og skreddersy undervisning tilpasset studentgrupper.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter aktuelle søkere med:

 • Relevant pedagogisk utdanning, minimum tilsvarende bachelornivå for stillingen.
 • Gjerne kurs innen fagdidaktikk.
 • Utdanning i sexologi, minimum 60 studiepoeng.
 • Utdanning innen det å forebygge overgrep og forstå traumer hos barn.
 • Høyere utdanning innen målgrupperettet formidling og læringsdesign.
 • Erfaring med å utvikle undervisning og emner i høyere utdanning.
 • Gode digitale kunnskaper og erfaring med multimodale virkemidler.
 • Erfaring med brukerperspektiver og samarbeidsbaserte prosjekter.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, ta initiativ, drive prosesser og jobbe i team og samtidig være motivert for å dele kunnskap. Det er viktig med gode samarbeidsevner og mulighet til å jobbe på tvers av campus. Gjennomføringsevne er avgjørende og det er en fordel å kunne vise til tidligere kompetansehevingsprosjekter og innovasjon og ha erfaring fra pedagogisk anvendelse av digitale verktøy. Motivasjon for stillingen og initiativ er avgjørende. Erfaring med nettverksbygging, høringsinnspill, prosjektledelse og utvikling av masteremner er særlig relevant.

Den som tilsettes må være engasjert i studenters læring, ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å inngå i et arbeidsfellesskap. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli ansatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ved ansettelse i midlertidig kvalifiseringsstilling som førstelektor vil ny sakkyndig vurdering bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen forebyggende arbeid.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen forebyggende arbeid.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78 NOK 597 000 – 768 500 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS