Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis (50 %) i tekstbasert kunst

Søknadsfrist: 02.06.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis (50 %) i tekstbasert kunst ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst

Ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst er det ledig ei åremålsstilling for 6 år som førsteamanuensis (50 %) i tekstbasert kunst. Tilsetjing er ønska frå̊ 1. august 2020.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Vi ser etter ein førsteamanuensis som har røynsle som kunstnar innan feltet tekstbasert kunst. Kandidaten må kunne meistre og formidle ulike perspektiv innan tekstbasert kunst, både kunstnarisk og tematisk. Undervisninga skal vera basert på kunnskap om samtidskunst og kunsthistorie generelt, og historikk og tradisjonane innan tekstbasert kunst.

Som førsteamanuensis må ein kunne vise til kunstnarisk praksis på høgt nivå innan tekstbasert kunst, og vere motivert for å bidra til kunstnarisk utviklingsarbeid innanfor dei rammene Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst set.

Stillinga som førsteamanuensis krever eit sterkt engasjement for studentar og fagmiljø ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst.

Som førsteamanuensis i tekstbasert kunst vil ein vere ansvarleg for undervisning og vegleiing av studentane på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Den som søkjer stillinga vil samarbeide med gruppa som arbeider med anvendt teori ved instituttet, og inngå i arbeidet med å utarbeide planar for anvendt teori og kunsthistorie. Gruppa tilbyr kurs, forelesningar, lesegrupper og seminar for studentane på bachelor og master nivå. Kritisk refleksjon er ein viktig del av studieplanane, og den nye førsteamanuensisen får ansvar for å organisere (komponentane for) denne undervisninga.

Arbeidsoppgåver:

 • Undervisning og rettleiing
 • Ansvar for undervisningsopplegg
 • Kunstnarleg utviklingsarbeid, prosjektuvikling/-leiing inkludert
 • Hovudrettleiar for ph.d, MA, BA studentar
 • Rekruttering av ph.d, BA og MA studentar
 • Formidling
 • Organisering og tilrettelegging av desse oppgåvene
 • Administrative oppgåver og andre styringsoppgåver

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd ph.d.-utdanning eller gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnarleg utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnarleg verksemd eller utviklingsarbeid på høgt internasjonalt nivå og med ei særleg fordjuping som er relevant for fagområdet eller disiplinen

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på universitets- og høgskulenivå. Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning, samt grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Relevante kurs i kombinasjon med eigen praktisk undervising vil kunne erstatte universitetspedagogisk program. Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.

Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notat skal primært vere knytt til eigen undervisingsfilosofi og vurdering av eigen undervising i høve til kunnskap om studentar si læring i høgre utdanning. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du her.

Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.

Den faglege kompetansen vil bli vurdert av ein sakkunnig komité. Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju av ei intern intervjugruppe, og vil også kunne måtte halde prøveførelesning for instituttets stab og studentar.

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Kompetanse innan kunsthistorie, kunstkritikk og teori
 • Ein utvikla praksis innan tekstbasert kunst
 • Erfaring med undervisning på universitetsnivå
 • Gode samarbeidsevner med vekt på dialog og inkluderande fagleg kommunikasjon
 • Organisatoriske evner og erfaring
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar

Undervisningsspråket er skandinavisk og engelsk. Det blir stilt krav om at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som førsteamanuensis (kode 1011) i lønnssteg 64 - 72 (lønsramme 24:8, med løn kr. 573.100 - 667.200 brutto i året i fulltidsstilling). Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjonar
 • Materiale som dokumenterer kunstnarleg utviklingsarbeid og kunstnarleg verksemd

Søkaren må gjere greie for sine kvalifikasjonar knytt til dei forhold stillinga krev og vektlegg, mellom anna ei beskriving av intensjonar og mål for åremålsperioden. Det er viktig at søkaren tydeliggjer sine betraktningar og beskriv sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheiter.

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen