Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i sosialantropologi ved Institutt for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 15.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Stillingens tilhørighet

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, er det ledig stilling som førsteamanuensis i sosialantropologi. Stillingen er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).

Institutt for samfunnsvitenskap har seks administrative stillinger og om lag 65 årsverk i vitenskapelige stillinger innen statsvitenskap, sosiologi, samfunns-planlegging, sosialantropologi og visuelle kulturstudier. Forskningsvirksomheten ved instituttet er tematisk allsidig og fordelt på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Instituttet tilbyr studieprogram for bachelor-, master- og ph.d.-grad. I tillegg har instituttet flere tverrfaglige studietilbud og et omfangsrikt etter- og videreutdanningstilbud.

Stillingen vil være tilknyttet instituttets enhet for sosialantropologi. Enheten for sosialantropologi tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-programmer, og et MA-program i visuell antropologi som er internasjonalt. I tillegg gir sosialantropologiprogrammet undervisning og veiledning for fakultetets Senter for samiske studier og deres masterprogram i urfolksstudier (MIS); programmet gir også undervisning i samisk kultur og landskapsarkitektur.

Forskning på samisk-norsk samhandling; forholdet mellom stater, urfolk og kulturelle minoriteter; og visuelle metoder har hatt særlig vekt som forskningstemaer på sosialantropologi og visuelle kulturstudier. Sammen har de to enhetene lang erfaring med forskning i nordlige områder, så vel som i Afrika (sør for Sahara), Stillehavet og Latin-Amerika. Instituttet har også et omfattende pedagogisk samarbeid med universiteter i Afrika og USA.

Enheten for sosialantropologi har som mål å skape et allsidig, fleksibelt og fremtidsrettet miljø i antropologi som skal være relevant og attraktivt for studenter og forskere, nasjonalt og internasjonalt.

Den som tilsettes, vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT i Tromsø.

Stillingens forskningsområde eller arbeidsområde

Institutt for samfunnsvitenskap søker en sosial/kulturantropolog hvis tilnærming samsvarer med vår nylig dannede forskningsgruppe, EA:RTH og kan vise til en dokumenterbar merittliste innen følgende: feltarbeidsbaserte metoder; mennesker-natur relasjoner; miljøforandringer og klimaendringer; og de sosiale ettervirkningene av global ulikhet.

Erfaring med følgende ville være en fordel (ikke i prioritert rekkefølge): audiovisuelle metoder; menneskerettighetsperspektiver; og marginaliserte etniske grupper og urfolk.

Den foretrukne kandidaten må:

 • forske på det kunngjorte fagfeltet i samarbeid med de ansatte ved enheten for sosialantropologi og visuell antropologi.
 • være forberedt på å undervise, veilede og delta i eksamensarbeid på de ulike emnene ved alle studieprogrammene til enheten.
 • være villig til å engasjere seg i den kontinuerlige utviklingen av disiplinen og universitetet som helhet.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Den vi ansetter må ha doktorgrad i sosialantropologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Dokumentasjon på evne til å initiere og gjennimføre forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt, og stor arbeidskapasitet vil bli vektlagt.

I tillegg til kravene til stilling som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning ut over doktorgrad
 • Erfaring fra søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • At søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Søkeren må beherske et skandinavisk språk eller være villig til å lære seg det innen to år.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er: selvstendig, fleksibel og har gode samarbeidsevner.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil få fast ansettelse men bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev (motivasjonsbrev med oppsummering over vitenskapelige arbeider og forskningsinteresser) - max 2 sider
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Inntil ti sentrale vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, etter at andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen