LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 25.09.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Vil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings- og undervisningsmiljøene i rettsvitenskap?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap.

Arbeidsstedet er Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av nettsiden www.jus.uit.no.

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt. Søkere må også være villig til å påta seg administrative oppgaver. For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Den som ansettes må være villig til å bidra til søknader om ekstern finansiering og å engasjere seg i utviklingsarbeid innen forskning og undervisning, f. eks. i fakultetets forskergrupper, og for universitetet som helhet.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Minst ett av søkers vitenskapelige arbeider må gi en grundig behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder som er relevante for norske forhold.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede, samt delta i eksamensarbeid på et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) i det 5-årige masterstudiets obligatoriske fag og i ph.d.-programmet ved fakultetet. Undervisning og veiledning i ph.d.-programmet skjer dels på norsk og dels på engelsk. Søkere må redegjøre for hvilke fag de kan undervise i.Søkere må beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig. Se hvordan du kan dekke språkkravet her.

Erfaring fra og interesse for tverrvitenskapelige prosjekter er en fordel. Det vil også bli lagt vekt på erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid. Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner, være selvstendig, og være kvalifisert og motivert for å bidra til videreutvikling av forskning, formidling, innovasjon og utdanning ved fakultetet. Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden samt dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Attesteterte kopier av vitnemål og attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, tilknyting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • Dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper - se her
 • Evt. dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse:- Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan- Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider. Listen skal ha følgende opplysninger: forfatter(e), arbeidets tittel for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • Beskrivelse av vitenskapelig produksjon der søker peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i henhold til den utlyste stillingen. De øvrige arbeider beskrives kortfattet for å vise bredden i produksjonen
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. Det presiseres at også de vitenskapelige arbeidene må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og at de skal lastes opp som vedlegg til søknaden

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og utlysningsteksten som er utarbeidet for stillingen.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT og Utfyllende bestemmelser for-ansettelse og opprykk i undervisnings-og-forskerstillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS